Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Нормативни документи

НачалоНормативни документи Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в УМБАЛ „Александровска“

Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в УМБАЛ „Александровска“

Сигнали за корупция изпращайте на адрес:
anticorruption@alexandrovska.com

Думата „корупция“ произлиза от латинския глагол „corrumpo“, който в прякото си значение означава „развалям отвътре, гния, заразявам“ и едва в непряк смисъл – „развращавам, корумпирам“. В настоящия момент под корупция се разбира обществено явление, което може да се определи като „злоупотреба с обществен пост, с цел лично облагодетелстване”. Проучванията за разпространението и възприемането на корупцията в българското общество очертават трайна тенденция – здравеопазването да бъде сред сферите, които са изложени на сериозен корупционен натиск. Доклад на Европейската мрежа за борба със злоупотребите и корупцията в здравеопазването посочва няколко основни причини, които се коренят в характеристиките на сектора:
• Значителен дисбаланс в информираността на „доставчиците на здравни грижи“ – лекари, сестри и „потребителите им“ – пациенти.
• Голям брой участници в процеса на здравеопазване, които са обвързани в сложни връзки помежду си.
• Широките правомощия и отговорности, които имат лекуващите при избора на „услугите“, които да предоставят на своите пациенти.
• Здравните услуги са силно децентрализизрани и индивидуализирани, което прави стандартизирането им трудно, също както и мониторинга на изпълнението на тези стандарти.
• Въпреки че става дума за „услуга“ здравната грижа не се поддава в пълна степен на класическата регулация на цените от пазара и затова е в значително по-голяма степен „по-непрозрачна“.
• В повечето случаи плащащият услугата не е директният й ползвател, което прави почти невъзможна незабавната проверка за фактически предоставените услуги и тяхното качество.
Проучванията през последните години за ситуацията в България редовно поставят здравеопазването на първите места по риск от корупция. Най-често срещаните корупционни практики в здравеопазването са свързани с даването на подаръци или плащането на определена сума извън официално регламентираните такси. И доколкото здравеопазването се дели на доболнична и болнична помощ, то и корупционните практики имат същото разпределение. В срефата на болничното лечение най-често изследваните споменават, че им се е наложило да плащат за:
• За медицинско обслужване от лекар в болница;
• При извършване на операция;
• За обслужване от сестри и/или санитари при престой в болница;
• За медикаменти и материали, необходими за операция.

Цел

Целта на настоящата Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е да гарантира провеждането на политика на прозрачност и премахване на условията за корупция и неефективно управление. Това ще гарантира повишаване на доверието на пациентите и всички останали партньори на лечебното заведение.

І. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

1. Прилагане на административни мерки, които да осигурят условия за ефективно и прозрачно управление на болницата чрез приемане на:
• Вътрешни правила за организация на работната заплата;
• Стратегия за управление на риска в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
• Риск регистър на значимите рискове в лечебното заведение;
• Вътрешни правила за съхранение, опазване и достъп до активите и информацията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
• Вътрешни правила за отчитане и контрол на паричните средства в касата на болницата;
• Вътрешни правила за планиране и разходване на средства за капиталови разходи, отпуснати от Министерство на здравеопазването;
• Стратегия за управление на сградния фонд и отдаване под наем на части от него;
• Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активи, собственост на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
• Вътрешни правила за работа на системата за финансово управление и контрол в болницата.

2. Създаване на условия за превенция и противодействия на корупцията
2.1.Определяне и утвърждаване на цени на преглед при лекар в УМБАЛ
„Александровска“ ЕАД и допълнителните плащания, и публикуването им на сайта на болницата;
2.2.Осигуряване на канали за подаване на сигнали за корупционни действия, нарушения и оплаквания от пациентите на болницата чрез общодостъпно място.
2.3. Приемане на Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
2.4. Определяне на Комисия за работа с постъпили сигнали и съмнения за потенциални корупционни практики и предложения.

3. Реализиране на мерки за прозрачност и публичност
3.1.Осигуряване на достъп на пациентите до информация:
• за техните права и отговорности, както и правилата за прием и лечение в болницата;
• за видовете медицински, административни и други услуги, които предлага;
• за реда, условията, финансирането и документирането на диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности;
• за длъжността и името на лицата, които участват в диагностичните изследвания и лечението на заболяването на пациента;
• правила за предоставяне по разбираем начин на информация на всеки пациент – информирано съгласие.
3.2. Изграждане на Център за предоставяне на информация на пациентите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
3.3. Установяване чрез анкети сред гражданите на степента на удовлетвореност и доверие в екипа на болницата.
3.4. Организиране на кампании, насочени към повече информираност на пациентите, както и за превенция на корупционните практики.

ІІ. КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Всички служители на клиники и отдели в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, които имат задължения по настоящата Стратегия периодично ще предоставят информация за прилагането на мерките, заложени в нея. Информацията ще бъде обобщавана и анализирана на 6-месечна база.

Стратегията ще се актуализира и доразвива в съответствие с взетите решения, изготвените актове и документи от УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Министерство на здравеопазването, както и Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.