Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

За нас

НачалоЗа нас Мисия

Мисия

Основната дейност на УМБАЛ „Александровска" ЕАД е медицинска, разглеждана като единство от диагностично-консултативна, лечебна, профилактична, научна, научно-приложна и учебно-преподавателска дейности в областта на хуманната медицина. Мисията й на университетски и лечебен център се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.

От създаването си болницата е многопрофилна и с национално значение. Това определя мисията й да осигурява достъп до структурите си за диагностика, лечение и рехабилитация на всички 
граждани, независимо от тяхната народност, професия или вероизповедание. Болницата осигурява непрекъснат диагностично-лечебен процес - 24 часа в денонощието. Специализираната и високоспециализирана медицинска дейност на УМБАЛ „Александровска" и опита на нейните висококвалифицирани професионалисти, са я утвърдили като национален център, към който се насочват усложнени или трудни диагностични случаи от София и страната.

УМБАЛ „Александровска" осъществява междуклинична консултативна дейност (консултации между клиничните структури на болницата) и междуболнична консултативна дейност (консултации от и за други лечебни заведения), тъй като има потенциал да въвежда и извършва уникални за страната изследвания, интервенции и терапевтични процедури.

УМБАЛ „Александровска" е основна клинична база на Медицински университет – София. В клиниките й се провежда специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри - лекари, студенти по медицина, стоматология и фармация, и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, с възможност да участват пряко в клиничната дейност по време на техния стаж и практически занимания.

Част от мисията на УМБАЛ „Александровска" е прилагането на диагностично-лечебни методи, процедури и лекарствени средства за целите на научни и научно-приложни проучвания, според правилата на добрата клинична практика и спазването на нормативните актове. Развиването на тази дейност е основен приоритет на лечебното заведение, за което спомага организирането и участитето в научни срещи и проекти с лечебно-диагностична, организационно-методична и профилактична насоченост, в партньорство с български и международни държавни, бизнес и неправителствени организации.