Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по нуклеарна медицина

Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“ е най-голямото звено по нуклеарна медицина в България, в което се прилага целия набор от диагностични и терапевтични методи с радиофармацевтици. Нуклеарномедицинските изследвания са функционално-морфологични образни методи, които служат за визуализация, характеризиране и измерване на биологичните процеси на молекулярно ниво. Чрез тях се постига висока чувствителност и ранна диагноза, тъй като метаболитните промени предшестват анатомичните и могат да бъдат онагледени преди структурните изменения.

Нуклеарномедицинската диагностика, основно ПЕТ скенера (PET/CT), е незаменима в диагностиката и определянето на ефекта от терапията при злокачествените заболявания, както и за ранното откриване на рецидив и дисеминация. Чрез най-новото поколение апаратура за провеждане на SPECT/CT и PET/CT в Александровска болница могат да се визуализират редица злокачествени и доброкачествени заболявания на двигателната, сърдечно-съдовата, отделителната, ендокринната система, белите дробове и други.

В клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“ се провеждат уникални за страната диагностични и терапевтични методи като PET/CT с 68 Ga PSMA и DOTATOC при пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори, палиативна и дефинитивна терапия на костни метастази със 153 Samarium и 223 Radium. Kонсултират се пациенти, изследвани и лекувани с радиофармацевтици не само в България но и в чужбина.

От 2009г. до момента Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“ е най-високотехнологичното звено в областта на нуклеарната медицина в България, разполагащо с апаратура за хибридна образна диагностика от последно поколение - SPECT/CT, PET/CT, производствен комплекс, оборудван с цикотрон, радиохимична лаборатория за приготвяне и качествен контрол на маркирани с 18 F FDG и 68 Ga радиофармацевтици, самостоятелен стационар за провеждане на метаболитна брахитерапия.