Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

По повод Световния ден на зрението 13-ти октомври, Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“ в партньорство с Български Лекарски Съюз, Българско Дружество по Детска офталмология, Невроофталмология и Офталмогенетика и благотворителната инициатива “Българската Коледа”, организират безплатен очен скрининг на деца в предучилищна възраст (4-6 г.) и на хора в пенсионна възраст, при които не е установен зрителен проблем.

ДОЦ. ГЕРГАНА ПЕТРОВА Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА ПО ПЕДИАТРИЯ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

След успешно издържан конкурс, доц. Петрова оглави Клиниката по детски болести на Александровска болница. Тя е завършила медицина в Медицински университет, София през 2003г. Трудовият ѝ стаж започва през 2004г. като редовен аспирант в детска клиника на УМБАЛ „Александровска“. През 2008г. е назначена за лекар ординатор, през 2009 г. става асистент в педиатричната клиника, по-късно и главен асистент. Доцент е от ноември 2016г. Придобива специалност по детски болести през 2008г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-297/03.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 и чл.40 ал.1 и заплащане на субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва: СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ За специалност „ХИРУРГИЯ“ по реда на чл.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

ПРОТОКОЛ №ЧР-1037/13.09.2022 г. Днес, 13.09.2022г., 13:00 часа в гр. София, в административната сграда на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, се събра комисия назначена със Заповед № 3ЧР-321/02.09.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, във връзка с обявената на 31.08.2022г. процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет към УМБАЛ „Александровска" ЕАД. Председател: Владимир Георгиев – прокурист на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Членове: Венелина Габровска – вътрешен одитор в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Евелина Галищарова – главен счетоводител на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД I.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ЗЧР-297/03.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.40, ал. 1 и заплащане на субсидия по чл. 42б от Наредба 1и чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ За придобиване на специалност по реда на чл.

СВРЪХВИСОКОСКОРОСТЕН FULLRANGE® OCT (ОПТИЧЕН КОХЕРЕНТЕН ТОМОГРАФ) Е НАЙ-НОВАТА ПРИДОБИВКА В КЛИНИКАТА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

SOLIX е нова технология, която предоставя възможност да се идентифицират и проследяват многобройни патологии от предната до задната част на окото с изключителна диагностична точност. Методът е неинвазивен, бърз, безконтактен и безвреден за пациентите, и представя на живо микроструктурата на ретината като томографски напречен срез с висока разделителна способност, многократно превъзхождаща тази на другите образни методи (ултразвук, ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография).

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

На основание чл. 69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, във връзка с решение по т.1 от Протокол № 25/ 29.08.2022 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, чл.18, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С