Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Администрация

НачалоЗа нас Администрация Сектор "Учебна и научна дейност"

Сектор "Учебна и научна дейност"

УМБАЛ „Александровска” ЕАД e eдна от най-големите клинични бази за осъществяване на следдипломна квалификация и специализация на лекари в България. Обучението на специализантите и докторантите се провежда от висококвалифицирани лекари, които са и преподаватели в Медицински университет – София. От общия брой преподаватели 78% са с научни степени и хабилитирани лица.

УМБАЛ „Александровска” ЕАД е оборудвана с най – модерна апаратура, прилага съвременни диагностично –терапевтични методи, което гарантира задълбочена подготовка и успешна реализация на специализанти и докторанти. 

Създаването на отдел „Учебна и научна дейност” към УМБАЛ „Александровска” ЕАД е проява на институционална отговорност на ръководството на лечебното заведение към образователната доктрина, доказала във времето своя професионален и обществен авторитет. 

В сътрудничество с отдел "СДО и УБК"; при Ректората на МУ – София отдел „Учебна и научна дейност” координира и контролира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет - София. Организира и следи следдпломното обучение на специализанти от други лечебни заведения, провеждащи практическото си обучение по модули от учебните програми, които се провеждат в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Следи изпълнението на индивидуалните учебни планове на специализантите, изработени в съответствие с единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите.

Съвместно със сектор „Наука” на катедрите / клиничните центрове на факултетите на МУ – София, сектор „Учебна и научна дейност” проследява административно обучението на докторанти.

 

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО НАРЕДБА 1 И НАРЕДБА 34

Специализантите, зачислени за придобиване на специалност в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, съвместно с Научния ръководител изготвят Индивидуален учебен план, който се представя в Сектор „УНД“ за съгласуване от Директор, в три оригинални екземпляра, подписани от Научен ръководител и Ръководител на клиниката.

ОБРАЗЕЦ – Първа страница ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Заявки за провеждане на практическо обучение се приемат в Сектор „Учебна и научна дейност“ коректно и изцяло попълнени и подписани. Подадените заявки се регистрират в Регистъра за специализанти.

За специализанти, зачислени за придобиване на специалност в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД:
За практически модули, които не могат да бъдат проведени в лечебното заведение, се попълва ЗАЯВКА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ в База за обучение, с която УМБАЛ „Александровска“ ЕАД има сключен договор за обучение.

ОБРАЗЕЦ "ЗАЯВКА"

За специализанти от външни бази, които имат сключен договор за обучение с УМБАЛ „Александровска“ ЕАД се попълва КАРТА – НАПРАВЛЕНИЕ.
Специализантите получават Удостоверение за проведеното обучение, след получено Допълнително споразумение от изпращащото Лечебно заведение.

ОБРАЗЕЦ  "КАРТА – НАПРАВЛЕНИЕ" 


 

 

 

 

Нина Христова-Димитрова
Ръководител сектор "Учебна и научна дейност"

Ирен Борисова
Специалист "Обучение и развитие"

Тел.: 02/ 9230 310
E-mail: ynd.alexandrovska@gmail.com

Работно време: 8.00 - 16.30ч.