Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Администрация

НачалоЗа нас Администрация Сектор "Учебна и научна дейност"

Сектор "Учебна и научна дейност"

УМБАЛ „Александровска” ЕАД e eдна от най-големите клинични бази за осъществяване на следдипломна квалификация и специализация на лекари в България. Обучението на специализантите и докторантите се провежда от висококвалифицирани лекари, които са и преподаватели в Медицински университет –София. От общия брой преподовотели 78% са с научни степени и хабилитирани лица.

УМБАЛ „Александровска” ЕАД е оборудвана с най – модерна апаратура, прилага съвременни диагностично – терапевтични методи, което е предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализанти и докторанти.

Създаването на отдел „Учебна и научна дейност” към УМБАЛ „Александровска” ЕАД е проява на институционална отговорност на ръководството на лечебното заведение към образователната доктрина, доказала във времето своя професионален и обществен авторитет.

В сътрудничество с отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ – София отдел „Учебна и научна дейност” координира и контролира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет - София. Организира и следи следдпломното обучение на специализанти от други лечебни заведения, провеждащи практическото си обучение по модули от учебните програми, които се провеждат в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Следи изпълнението на индивидуалните учебни планове на специализантите, изработени в съответствие с единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите.

Съвместно със сектор „Наука” на съответните структурни звена- катедрите/клиничните центрона факултетите на МУ – София, сектор „Учебна и научна дейност” проследява административно обучението на докторанти.

 

 

Нина Христова-Димитрова
Ръководител сектор "Учебна и научна дейност"

Тел.: 02/ 9230 310
E-mail: ynd.alexandrovska@gmail.com

Работно време: 8.00 - 16.30ч.