Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Съдържание

НачалоЗащита на личните данни

Защита на личните данни

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД, с ЕИК: 83160579 и адрес на управление: гр. София, ул. Георги Софийски №1, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването ѝ през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция. Днес Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24-часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Екипът на УМБАЛ "Александровска" осъзнава и уважава важността на защитата на личните данни и конфиденциалната информация, като за това полага всички необходими мерки за съответствие с националното и европейско законодателство.
Това уведомление е един от начините болницата да демонстрира отдадеността си към принципите на прозрачност и отговорност към пациентите. Уведомлението дава информация за правата, които притежават гражданите-субекти на лични данни, обработвани от УМБАЛ "Александровска".

На какво основание и какви видове лични данни обработваме?
Обработването на лични данни от страна на УМБАЛ "Александровска" е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите задачи, които са изцяло в обществен интереси за които сме призовани да изпълняваме официални правомощия.
Данните, с които УМБАЛ "Александровска" разполага, се обработват и за обезпечаване на здравноосигурителните права на пациентите. Данните, с които УМБАЛ "Александровска" разполага за пациентите си, могат да включват:
1. Основна информация за пациентите – имена, ЕГН, адрес, дата на раждане, телефони за връзка и т.н.
2. Данни, свързани с отношенията пациент-болница – за техните заболявания и за осъщественото лечение на субекта.
3. Резултати от различни изследвания – кръвна картина, рентгенови снимки и др.
Информацията може да включва и други чувствителни лични данни, разкриващи расов или етнически произход, генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния живот. Тези данни са от съществена важност за образуване на цялостен образ на здравословното състояние на субекта, за по-ефективно и за навременно осъществяване на адекватно лечение, отговарящо на индивидуалните нужди на пациентите. Информацията се събира по няколко линии – директно от пациента, от неговия личен лекар или от медицински експерти, работещи в рамките на всеки конкретен за пациента случай.

Извършва ли се видеонаблюдение в Александровска болница?
На територията на болницата се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на болницата и сигурността на пациентите, извършване на контрол на достъп до обособените зони за сигурност. Видеонаблюдението е изградено на входно-изходните точки на болницата, и вътрешното дворно пространство. В тези пространства са поставени и обозначителни табели. Записите от видео наблюдението се съхраняват на DVR-видеорекордери, намиращи се в защитени и охранявани пространства. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.

За какво използваме информацията?
За да бъдат извършвани информирани решения по отношение на здравните услуги спрямо пациентите;
За да бъде подсигурено ефективното и безопасното лечение на пациентите;
За осъществяването на успешна кооперация с други организации, имащи отношение към здравето на пациентите;
За осъществяване на същинската дейност по здравеопазване на обществото;
За целите на вътрешни и външни одити и проверки от публични органи;
За целите на ефективното финансово управление на публични средства;
За подобряването на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицински специалисти;
За целите на публичната превенция и разработката на нови лечебни средства, за което се предоставя допълнителна информация за всеки субект наличните данни.
Предоставяме ли лични данни на пациенти на трети лица?
Приложимото законодателство ни позволява, а естеството на дейността на болницата понякога изисква лични данни да се предоставят на трети лица. Съобразно чл. 28 от Закона за здравето, понякога се налага да предоставим здравна информация относно пациенти на болницата, а именно в следните случаи, когато:
- лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
- съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
- е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
- информацията е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
- информацията е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
- данните са необходими за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
- информацията е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институти други сходни институции.
Информацията е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение №1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение №1 към Кодекса за застраховането.
Как и до кога се съхраняват личните данни на пациентите?
Данните се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на болницата, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни. Личните данни на пациентите се съхраняват за срок от 25 години, с цел ефективното проследяване на историята за здравословното състояние на всеки относим случай, както и с цел опазване живота и здравето на пациентите.

Какви права имат субектите на лични данни и как да ги упражняват?
Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обемана данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към:
Адв. Силвия Дечева Дечева - длъжностно лице по защита на личните данни в УМБАЛ "Александровска" ЕАД по тел.: +359/888830110, по е-mail: dpo@alexandrovska.com
 или на място: гр. София, ул. "Георги Софийски" N:1, сградата на администрацията.
Златина Георгиева Георгиева - длъжностно лице по защита на данните в областта на клиничните изпитвания, тел.: 02/ 9230 327, е-mail: alexandrovska.ct@alexandrovska.com 

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни. Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: 02/9153518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg