Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ПОКАНА ДО ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В Р БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ДО
ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРИТЕЖАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ПОЛУЧЕНО ПО РЕДА НА ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗЛПХМ

ПОКАНА

за предоставяне на оферти за доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и/или лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал.2 от ЗЛПХМ, за които няма действащо рамково споразумение с Министерство на здравеопазването

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ,

В изпълнение разпоредбите на чл.15б и чл.15в, ал.1 от Наредба № 10 от 17.11.2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба № 10), отправям към Вас настоящата покана за предоставяне на оферти за доставка на долуописаните неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и/или лекарствени продукти от списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ, които могат да бъдат използвани за лечението на пациенти на лечебното заведение: 

 

Международно непатентно
наименование (INN)
на активното вещество
Вид на лекарствената форма и
количеството на активното вещество в дозова единица
Aztreonam 1 g, sol. for inj.
Birch bark extract 23.4 g, gel in tubes
Bleomycin 15 mg, powder for inj., vial
Dacarbazine 200 mg, powder for sol. for inf./ inj., vial
Dantrolen 20 mg, powder for sol. for inj., vial
Human normal immunoglobulin 10% - 50 ml, vial
Idebenone 150 mg, film-tabl.
Interferon gamma 1b 2 x 106 UI ( 0,1 mg ) sol.for inj.
Phytomenadione 10 mg/ml – 1 ml, sol. for inj.
Secukinumab 75 mg/0.5 ml, sol. for inj. in pre-filled syringe
Vincristine 1 mg/ml – 1 ml, sol. for inj.
(Tetrakis(2-methoxy-2-methylpropyl-1-isocyanide)
copper(1+)tetrafluoroborate
1 mg, vial
Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid 1 mg, lyophilized, vial
Diethylenetriamino pentaacetic acid 13.25 mg, lyophilized, vial
Човешки серумен албумин макроагрегат 2 mg, vial
Methylene diphosphonate 5 mg, lyophilized, vial
Nanocolloidal human albumin 0.5 mg, powder for sol. for inj., vial
Ethylene-dicysteine 2 mg, lyophilized, vial
Perfluorobutane 8 microlitre/ml, powder for solution for injection
Olipudase alfa 20mg, powder for concentrate for solution for infusion
Sodium chloride Solution for infusion 20% 10 ml
Etomidate 2 mg/ml -10 ml, emulsion for injection
Fentanyl 50 micrograms/ml solution for injection - 2 ml
Fentanyl 50 micrograms/ml solution for injection - 10 ml
Daunorubicin 20 mg, powder for injection
Dupilumab 300 mg (150 mg/ml - 2 ml), sol. for inj. x 2 pre-filled syringe with safety system
Fosfomycin 4 g, powder for sol. for inj., i.v.
Fluorescein sodium 10% sol. for inj. 500 mg/5 ml

Предоставените от Ваша страна оферти могат да бъдат изпращани/ депозирани на адреса на лечебното заведение и/или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на следния електронен адрес: alexandrovska.hp@gmail.com 

Офертите задължително следва да съдържат следната информация:
1. Международно непатентно наименование (INN) на активното вещество;
2. Търговско наименование на лекарствения продукт;
3. Вид на лекарствената форма и количеството на активното вещество в дозова единица;
4. Производител;
5. Количество в една опаковка;
6. Цена на лекарствения продукт;
7. Срок за доставка;
8. Срок на валидност на предоставената ценова оферта.

Оферти, които не отговарят на изискванията на настоящата покана или са с изтекла валидност, не подлежат на разглеждане.
В съответствие с чл.12 от Наредба № 10, при доставката на лекарствените продукти, включени в офертите, задължително трябва да се предоставя партиден сертификат за качество, съответно сертификат за освобождаване на партидата на лекарствения продукт.

ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЙОНКОВ, ДМ
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД