Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател
Начало > Служба по Трудова медицина

Служба по Трудова медицина

Службата по трудова медицина „Александровска" ЕООД е учредена през месец юли 2008г. с предмет на дейност да консултира и подпомага работодателя при изпълнение на задълженията му по осигуряване на безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 25 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд /ДВ бр. 124 /97г./.

 

 

Службата по трудова медицина предлага комплексно обслужване и извършва:

• оценка на риска при работа, обхващащ работни процеси, работно оборудване, помещения, работни места, използвани суровини и материали;
• предлага мерки за отстраняване и намаляване на риска;
• организира предварителни и периодични медицински прегледи на служителите съгл. наредба № 3 от 28.02.1987 г., броя на специалистите, извършващи прегледите се определя от факторите на работната среда и е с трудово - медицинска насоченост;
• изготвя и води здравни досиета на служителите, в които се отразяват резултатите от предварителни и периодични прегледи;
• изготвя заключения за определяне годността на работещите да изпълняват определена длъжност;
• анализ на здравословното състояние на служителите въз основа на болнични листове и медицински прегледи;
• изготвя фирмена документация по ЗБУТ.

 

Д-р Милена Димитрова Палазова - лекар СТМ
Моб.: +359 887227288
E-mail: novelmed@abv.bg

Инж. Даниел Христов
Моб.: +359 888822271
E-mail: danimedcst@gmail.com