Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по нервни болести

В Клиниката по нервни болести се осъществява:
• активно лечение на пациенти с остри и хронични неврологични заболявания;
• прилага нови методи за изследване, нови терапевтични стратегии и съвременни алгоритми на поведение;
• диагностика и консултации, поискани от лекари от други клиники на лечебното заведение и други лечебни заведения, вкл. и диагностично и терапевтично проблемни случаи;
• спешна хоспитализация на болни с остри неврологични заболявания, изискващи спешна медицинска помощ;
• амбулаторно проследяване на болни, които са били диспансеризирани и продължават да се водят на диспансерен учет;
• комплексна индивидуализирана рехабилитация при болни със заболявания на нервната система в острия, подострия и хроничния им стадий.