Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Съдържание

НачалоДом за възрастни хора и дневен център

Дом за възрастни хора и дневен център

Домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно 24-часово обслужване на потребителите. В дома се предлагат грижи за задоволяване на основните ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности на възрастните хора, както и на потребностите им от организация на свободното време, развлечение и лични контакти. Осигурява се петкратно предоставяне на храна, съобразено със здравословното състояние на всеки потребител.

Ключово предимство на Дома за възрастни хора и дневен център „Александровска” е, че той е част от най-голямата болница на терирорията на град София, което гарантира навременна колаборация с високо специализирания персонал и високо технологичните структури на УМБАЛ „Александровска”.

Осигурява се първоначална и регулярна медицинска и психологическа грижа за хората в дома. Екипът от дементолози, ръководен от академик Лъчезар Трайков към Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска”, работи по европейски програми за диагностика, лечение и грижи за хората с деменция, настанени в дома. Персоналът на дома се обучава за специализирани грижи за хората с деменция, съобразно съвременните препоръки за персонализиран подход. Периодично се извършват прегледи от невролог и невропсихолог. Предлагат се лечение и препоръки за индивидуализирани комплексни грижи за хората с когнитивни нарушения и деменция.

Домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” е единственият дом в България с възможности за постоянна специализирана грижа, насочена към навременно изясняване, лечение и овладяване на проявите на деменция. При желание на близките и по препоръка на персонала се осигуряват първоначални и регулярни медицински грижи за хората с когнитивни нарушения и деменция в дома. На постъпващите в дома се дава възможност да се консултират безплатно с водещи невролози, дементолози и невропсихолози от екипа на акад. Трайков в Александровска болница. След обсъждане с близките и при тяхно съгласие при пациентите се прилагат диагностични процедури: невропсихологично изследване за оценка на промените в паметта, ориентацията, преценката, поведението и неврологична консултация. Дава се възможност за допълнителни изследвания като скенер на главния мозък, консултиране с други специалисти във връзка с изясняване на дементния процес и уточняване на медикаментозната терапия. Пациентите се хоспитализират с предимство.

Домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” наред със социалните услуги, съвместно с УМБАЛ „Александровска”, предлага и 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни хора и тежко болни пациенти. За болните се грижат едни от най-добрите лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози, логопеди и социални работници.