Начало ЗА НАС Финансов контрол

Финансов контрол

Румен Макариев
Финансов контрольор
Tел.: 02/ 9230 551
E-mail: rumen.makariev@gmail.com

Автобиография


Пламена Консулова
Финансов контрольор
Тел.: 02/9230 513
E-mail:

Автобиография

Борислава Велева
Финансов контрольор
Тел.: 02/9230 513
E-mail:


ЦЕЛИ
 

  • Осъществяване на финансово управление и контрол при спазване на принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
  • Организиране изграждането, развитието и функционирането на елементите на финансово управление и контрол в съответствие със спецификата на лечебното заведение, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите;
     
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
  • Разработва, актуализира и усъвършенства методологията в областта на финансовото управление и контрол в съответстиве с вътрешната нормативна уредба, международно приетите стандрати за вътрешен контрол и добрите практики на Европейския съюз;
  • Отдела подпомага Изпълнителния директор на лечебното заведение при осъществяване на правомощията му съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  • Организира и осъществява предварителния финансов контрол в лечебното заведение и документира резултатите от извършения контрол;
  • Развива и актуализира системата за финансово управление и контрол, съобразно специфичните цели и особености на болницата;
  • Отдела поддържа контакти с други институции на изпълнителната власт с цел обмен на информация, изпълнение на указания или поставени от ръководството задачи;