Начало За нас Управление ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителен директор

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ                        

Тел.: 02/ 9230 810
         02/ 9230 811
E-mail: dr.k.angelov@gmail.com

Дата на раждане – 7 юни, 1977

ОБРАЗОВАНИЕ

2004г. – магистър по медицина, Медицински университет - София
2006г. – магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт,
Медицински университет - София
2015г. – магистър по финанси,
Университет за национално и световно стопанство - София

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

2010г. - специалност по „Хирургия”
2010г. – курс по хирургична онкология
2011г. – курс по хепатобилиарна и панкреатична хирургия
2012г. - курс по „Екстрахепатален хилусен холангиокарцином и рак на жлъчния мехур“ – International School of Surgical Oncology of IASGO

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2004г.- 2006г. - лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна";
2006г. - до момента - хирург в Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” - София
2008 – 2011 – главен административен лекар на Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” - София
2006 г. – 2011г. – завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински Университет – София
2012г. – 2016г. – Заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина
2012г. – 2016 - член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински Университет - София
2014г. – до момента – Член на Управителния съвет на Асоциацията на Университетските болници за активно лечение в Република България
2016г. – до момента – Член на Факултетния съвет на Медицински факултет, МУ-София
2016г. – до момента – Член на Академичния съвет на Медицински университет - София
2014г. – 2018г. до момента - секретар на Българското Хирургическо Дружество
2016г. – до момента - Курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина
2016г. – до момента – Главен редактор на сп.”Хирургия”, Официален орган на БХД
2017г. - до момента – Член на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност „Хирургия ”
2017г. - до момента – съветник в Комисията по здравеопазване, Народно събрание
2019г. – до момента - Главен координатор на Експертния съвет по „Хирургия”, Министерство на здравеопазването

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

- Лекции по хирургия на студенти по медицина, студенти по дентална
медицина, стажант лекари, обучение на специализанти и докторанти по
хирургия
- Научен ръководител на пет докторанта, от които двама успешно
защитили, един отчислен с право на защита и двама в процес на
разработване на дисертационните си трудове
- Научен ръководител на двама специализанти

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

- Национални проекти - научен ръководител на един, участник в два проекта
- Международни проекти – участник в два проекта

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

- Публикации в списания с Impact factor – 11 научни труда, 2 в процес на печат 
- Публикации в международни и български списания, реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна информация – 31 научни труда
- Публикации в български издания с научно рецензиране – 31 научни труда
- Участия с доклади в конгреси, симпозиуми и конференции в България и чужбина – 71 доклада, от които 19, публикувани в списания с impact factor
- Съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари
- Дисертационен труд - „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха” (2014 г.)
- 2014 г. - придобита образователна и научна степен „Доктор”
- 2015г. - присъдена академичната длъжност „Доцент”
- 2020г. – присъдена академичната длъжност „Професор”
- 130 бр. цитации на научните трудове (80 бр. цитирания в чужди бази данни, от които 33 бр. в списания с Impact factor 26 бр. цитирания в български източници, 4 бр. цитирания в чуждестранни дисертации)

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българско Хирургическо Дружество
Български Лекарски Съюз
European Society for Medical Oncology
International Gastic Cancer Association
International Society of Surgery (ISS)

НАГРАДИ

- През 2012 г. - награда „Най – добър преподавател" на студентите медици от випуск 2012г.
- 2015г. – награда „Проф. д-р Парашкев Стоянов” за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване, Медицински факултет, МУ-София

Владее английски и руски език и ползва работно френски език.