Начало За нас Отдел „Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация”

Отдел „Общоболнична хигиена, епидемиология
и стерилизация”

Отдел „Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация” изпълнява контролни, консултативни, организационни и методични функции по въпросите на болничната хигиена и епидемиология. Дейността му се осъществява в координация с органите на държавния здравен контрол.

В състава на отдела влизат болничен епидемиолог – началник на отдела, двама инспектори по обществено здраве, дезинфектор и шестима оператори на автоклав.

Към отдела е включена Централна стерилизационна, в която функционират два автоклава STE 7000 Сапекс и един газов стерилизатор с етиленоксид.

Отделът осъществява консултантски и методични функции относно:
• борбата с вътреболничните инфекции и острите заразни болести
• правилата за асептика и антисептика
• спазване противоепидемичен режим на работа
• методите и начините на стерилизация
• обеззаразяване на медицински инструментариум, специална медицинска апаратура и термолабилни медицински инструменти
• избор на дезинфектанти и препарати за дезинсекция и дератизация и методи за приложението им
• разработване режим на дезинфекция съобразно наличните дезинфектанти

 

Екип

Д-р Силвия Генадиева
Началник отдел

Тел.: 02/9230 305
E-mail: sikateva@abv.bg

Автобиография

Ясен Александров
Инспектор по обществено здраве

Моб.: 0877568363 

 

 

Контакти

Отдел ОХЕС: 02/ 9230 305
Централна стерилизация: 0877574375
Газова стерилизация: 02/ 9230 426
Стерилизация с пара под налягане ( I-ви хирургичен корпус): 02/ 9230 374
Стерилизация с пара под налягане ( II-ри хирургичен корпус): 02/ 9230 630
Спедитор бельо: 029230/739; 0877566841

Е-mail: obhe_alexandrovska@abv.bg