Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по нуклеарна медицина Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви, поставяне на дагнозата и предприемане на най-подходящото лечение!

Всички пациенти, отговарящи на индикациите за ПЕТ скенер с 68 Галий и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ “Александровска”, ул. “Здраве” №2 от 8.00 до 15.00ч.

Телефон за допълнителна информация и записване: 02/9230 561, e-mail: knm_202021@abv.bg
Техн. сътрудник - 0877571779 Лидия Никовска

Видео

РЕТ-СТ центърът, където се провежда изследването, се намира до административната сграда на УМБАЛ ”Александровска”.
• Явете се в РЕТ-центъра към 9ч.
• Среща със специалист по здравни грижи, който ще Ви запише и ще Ви информира накратко за самото протичане на изследването. Ще разпишете информирано съгласие за провеждането му.
• Среща с лекар-специалист по нуклеарна медицина, който ще прецени още веднъж дали отговаряте на изискванията за провеждане на изследването и при нужда ще Ви консултира.
• Осигуряване на венозен път.
• Едночасов престой на топло, тихо и спокойно място, в чакалня 1, през което време пиете вода.
• Инжектиране на белязана глюкоза, най-често съпроводено и с инжектиране на диуретик /фурантрил/ за по-бързо елиминиране на излишната радиоактивна субстанция и получаване впоследствие на по-качествен образ. Странични реакции към тези субстанции не са наблюдавани.
• Още 1 час престой в клиниката, по време на който изпивате 1 л вода с разтворен евентуално в нея рентгенов контраст /урографин /, не разговаряте (вкл. и по GSM) и не се движите първите 20 минути ако искате да получим по-добро качество на образа и оттам по-точна диагноза! След това се препоръчва уриниране, което е задължително непосредствено преди изследването!
• Провеждане на самото изследване в зала 2 с продължителност около 20-30 мин.
• След записа оставате още 10 минути в клиниката, след което си отивате в къщи (по възможност с кола).
• Вашият резултат ще бъде обработен от екип, включващ специалист по нуклеарна медицина и образна диагностика след обсъждане и евентуални предложения.
• Резултатът с обработените данни от изследването ще бъде готов в рамките на 10 работни дни и можете да си го получите в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска”, ул. „Здраве” 2.

PET/CT (ПЕТ скенер) с 68 Ga PSMA (позитронно-емисионна томография, съчетана с компютър- томография) е хибридно образно изследване, което позволява да се получи едновременно функционален и структурно-анатомичен образ на изследваните органи и структури, след интравенозно въвеждане на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици).68Ga PSMA e маркиран с изотоп (68Ga) простат-специфичен мембранен антиген (PSMA), който се свързва с таргетни молекули (рецептори), разположени по повърхността на карциномните клетки в простатната жлеза. Тези рецептори се появяват на повърхността на клетките на простатната жлеза във всички стадии на заболяването, което ги прави отлично средство за радионуклидна диагностика и възможност да бъдат визуализирани с PET/CT апарата.

Клиниката по Нуклеарна медицина към УМБАЛ “Александровска”, разполага с най-високочувствителен ПЕТ-КТ скенер от последно поколение с 5 рингов детектор с възможност за намаляване на дозата на инжектирания радиоактивен материал, както и времето на изследване при възможно най-високо качетво на получения образ,.

 

Изследването с радиофармацевтика 68Ga - PSMA в УМБАЛ “Александровска” при простатен карцином има редица предимства, например:

● Методът е с висока чувствителност и специфичност, което позволява ранно откриване на рецидиви, дори и при ниски стойности на туморния маркер PSA (простат специфичен антиген < 0,2 нг./мл), особено в случаите, когато рутинните образни са с неясен/несигурен резултат;
● Методът подпомага стадирането (определяне на началното разпространение на заболяването) при пациенти с висок риск – T2c -3a, висок PSA;
● Планиране и проследяване ефекта от проведеното системно лечение (хормонална терапия, химиотерапия) и преценка на следващата терапия;
● Планиране на лъчелечението, избор на пациенти за радиолигандна терапия и оценка на ефекта;
● Определяне на място за биопсия при пациент с клинични данни за карцином и отрицателен резултат от биопсичното изследване.

 

1. Пациенти с ново диагностициран карцином на простатата за определяне на вида на лечението - простатектомия, лъчетерапия, лекарствено лечение
2. Пациенти след след вече проведено радикално лечение и дори и при много ниски стойности на туморния маркер за ранна визуализация на рецидив
3. Пациенти при които трябва да се оцени ефекта от проведената терапията;
4. Пациенти при които има предходна негативна биопсия и все още клинично съмнение за наличие на рак на простатата;
5. Пациенти със съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания;

За целите на изследването чрез периферен венозен път (абокат) се въвежда специфичния радиофармацевтик - 68 Ga PSMA. Необходимо е известно време за натрупване на радиофармацевтика - до 90 минути след инжектиране. През това време пациентът изчаква спокойно в определено за целта помещение. Следва позициониране на апарата за скениране. Времето необходимо за регистрация на изображенията е около 15-20 мин.

Не се наблюдават странични ефекти свързани с изследването.
 

 

Основните индикации за провеждане на PET/CT с 68 Ga PSMA са разработени от Експертния съвет по нуклеарна медицина в България, в съответствие с ръководството на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина (68Ga-PSMA PET/CT: Joint EANM and SNMMI procedure guideline for prostate cancer imaging: version 1.0):

1. При пациенти с рак на простатата, след радикално лечение, със съмнение за рецидив ( при повишаване на PSA) :
● при пациенти с биохимичен рецидив и стойности на PSA между 0,2 и 10 ng/ml;
● при пациенти с биохимичен рецидив и PSA над 10 ng/ml, при които другите образни методи (КТ и/или ЯМР, костна сцинтиграфия и/или SPECT/СТ) не установяват наличието на рецидив;
● при пациенти с кратко време на удвояване на PSA и първоначален висок Gleason Score;
● за изключване или локализиране на далечни метастази (кости, вътрешни органи);
● за изключване или локализиране на метастази в лимфните възли;
● за изключване или визуализация на локален рецидив в ложето на простатната жлеза след радикална простатектомия или дефинитивна лъчетерапия;

Предимство на метода е целотелесния му характер и възможността за обхващане на целия спектър на разпространение на заболяването ( простатно ложе, лимфни вериги, далечни метастази) с помощта на едно изследване. По отношение на диагностика на метастатични лимфни възли методът превъзхожда възможностите на компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс, предоставяйки възможно най-високата чувствителност ( EAU Prostate Cancer Guideline 2020).

2. За първоначално стадиране при пациенти с висок риск преди планиране на радикална простатектомия или лъчетерапия:
● Пациенти ( Gleason Score ≥7b, PSA> 20 ng / mL, ISUP > 2/3 , клиничен стадий T2c - 3a, при които нараства вероятността за метастазиране в лимфни възли или кости. Проучванията показват, че 68 Ga PSMA PSMA PET/CT има предимство пред КТ, ЯМР и костна сцинтиграфия и при тези локализации (EAU Prostate Cancer Guideline 2020);
3. При пациенти с авансирал простатен карцином за оценка на ефекта от системната терапия;
Докaто промяната в стойностите на PSA се използва за обща оценка на терапевтичния отговор, 68 Ga PSMA PET/CT изследването дава възможност за преценка на индивидуалния отговор на отделните метастази и насоки за провеждане на локална терапия (например лъчетерапия на костни метастази);
4. При пациенти с кастрационно-резистентен карцином на простатата за доказване или отхвърляне на далечно метастазиране (М0);
5. За планиране и оценка на ефекта от радионуклидната терапия 177 Lu PSMA;
6. За определяне на мястото на биопсията при пациенти с високи клинични и образни суспекции за рак на простатата, при които има проведена поне една биопсия, НЕдоказваща простатен карцином (индикацията е валидна след провеждане или в комбинация с ЯМР, освен при наличие на контраиндикации за такова изследване);
7. При пациенти след радикална простатектомия, при които PSA не спада в допустими граници за период от 6 месеца ( PSA над 0.2 нг/мл).

Според изискванията на НЗОК от началото на 2013г. е необходимо да представите талон 8А за провеждане на медицинска процедура, разписана от специалист, който е в течение на Вашето заболяване.
• Трябва да можете да лежите неподвижно 30 минути с вдигнати нагоре ръце.
• Трябва да нямате клаустрофобия (страх от затворено пространство).
• Трябва да се явите на гладно (минимум 6 часа) и без да сте поемали захар. Пример ако изследването е в 12 ч., може в 6 часа сутринта да хапнете лека закуска.
• Лекарствата, които са Ви предписани се изпиват сутринта преди изследването. Ако сте неспокоен (може да вземете валериан, диазепам, деанксит).
• Трябва да носите 1-1.5л вода, както и празен, евентуално надписан компакт-диск.
• Да носите с Вас 1 ампула урографин и по преценка на лекаря и 1 ампула фурантрил.
• Трябва да сте на ниско-въглехидратна, повече белтъчна диета вечерта преди изследването и 24 ч. да не сте кансумирал(а) алкохол, кофеин и цигари.
• Трябва да сте облечен в широки дрехи, с широки ръкави, които лесно се свалят, но топли. Стойте на топло 24 часа преди изследването.
• Трябва да сте без никакви метални предмети по Вас - бижута, банели, катарами, копчета и пиърсинг.
• Трябва да можете да задържате урина по време на самото изследване, ако не, трябва да сте с катетър и торбичка.
• Трябва да носите резултат от креатинин, от кръвна захар и TSH (ако се прави изследването с венозен контраст), изследвани до 1-2 дни преди настоящото изследване.
• При предварителното записване, ако не сте представили копия от резултати от всички предшестващи изследвания (скенер, магнитен резонанс, рентгенови снимки, ехографии, туморни маркери) и епикризи от пролежаване в болницата във връзка с това заболяване, трябва да ги предоставите за разчитане и документацията по изследването. Същото се отнася и за задължително мед. направление от лекуващия Ви лекар.
• Трябва да знаете точното си тегло.
• Ако се нуждаете от помощ трябва да си осигурите придружител.
• Не трябва да сте упражнявал(а) усилена физическа активност поне 24 часа преди изследването.

Трябва да не сте бременна. Най-добре е изследването да е непосредствено след края на менструацията ( трябва да се съобщи датата на последната менструация при лекарския преглед).
Ако сте кърмачка трябва да преустановите кърменето за 24 часа.

Изследването е най-качествено ако кръвната Ви захар е нормална и не се препоръчва провеждането му ако е над 7 ммол/л!

Ако сте диабетик и приемате перорални (през устата) противодиабетни лекарства, спазвате указанията да сте на гладно 6 ч., като вземате лекарствата си, вкл. за диабет.

Ако сте диабетик на инсулин, закусвате в 7 ч, инжектирате си инсулин и се явявате в 11ч.

Моля прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви, поставяне на дагнозатата и предприемане на най-подходящото лечение!

За повече информация можете да се обадите в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска”, ул. „Здраве” 2, тел. 9230561, 9239582.

Изследвания на сърдечно-съдова система, бели дробове и паратиреоидни жлези. Тези изследвания се извършват на томографска гама-камера, комбинирана с рентгенова компютърна томография, която позволява по-точна оценка и локализация на болестните процеси.

Перфузионна сцинтиграфия на миокарда - показана при исхемична болест на сърцето /ИБС/. Извършва се при съмнение или при доказана болест, когато следва да се определи отражението на коронарните лезии върху кръвооросяването на миокарда. Изследването участва в решаването на терапевтичния подход по няколко начина:
    - за определяне на това значими ли са стенозите на кръвоносните съдове на сърцето;
  - да се извърши ли и какъв подход да се избере за да се подобри кръвооросяването на миокарда - оперативен или инвазивен, има ли смисъл от бай-пас операции за намаляване на отражението на миокардния инфаркт, или да се даде шанс за подобрение на пациентите, които са със застойна сърдечна недостатъчност, поради миокардна исхемия.

Изследването не замества коронарната или компютърната ангиографии, но дава допълваща информация, важна за клинициста. Извършва се при физическо усилие и чрез инжектиране на маркирано с бързо разпадащ се изотоп съединение. Времетраене: велоергометрия между 15-20 минути, и една, или две регистрации по 20 минути на посочената апаратура, след период на натрупване между 30 и 60- минути.

Изследването на белодробната перфузия се извършва основно при съмнение за белодробен тромбемболизъм, при оценка на ефекта от започнатото лечение и при съмнение за тласък. Друго показание е предоперативна оценка на участието на двата бели дроба и техните вторични лобове в общата дихателна функция.

Изследването е много достъпно, бързо- в рамките на 1 час и лъчево необременяващо. Цели навременно започване на лечението, от което зависи предотвратяването на остатъчни нарушения. Съчетанието с КТ позволява да се открият усложнения като белодробен инфаркт или да се отсеят както случаите без нарушения, при които се спестява лечение- само по себе си свързано с рискове.

● Локализирането на паратиреоидните аденоми е важно за успеха на оперативното им отстраняване и за намаляване на оперативната травма.

● Същите цели има и предоперативното локализиране на стражевия лимфен възел при рак на млечната жлеза и други туморни заболявания. Локализирането на стражевия лимфен възел, съчетано с хистологичното му изследване определят стадия на заболяването, което е основата на планирането на лечението на пациентите.