Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ” И "ПСИХОЛОГ - СПЕЦИАЛИЗАНТ"

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ” И "ПСИХОЛОГ - СПЕЦИАЛИЗАНТ"

30.05.2022
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ”  И  "ПСИХОЛОГ - СПЕЦИАЛИЗАНТ"

З А П О В Е Д

№ ЗЧР – 263
гр. София 27.05.2022г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ

1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

№ Клинична специалност / Брой места

1. Психиатрия - 2
2. Образна диагностика - 1
3. Детска психиатрия - 1
4. Урология - 1
5. Клинична алергология - 1

II. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ – СПЕЦИАЛИЗАНТ
1. За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

№ Клинична специалност Брой места

1. Клинична психология /за психолози/ - 1

III. Изисквания за заемане на длъжността
1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• образование: висше-магистър по медицина;
• членство в БЛС;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
2. ПСИХОЛОГ – СПЕЦИАЛИЗАНТ
• образование: висше-магистър по психология;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
1.ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• заявление за участие в конкурса /в свободен текст/;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• мотивационно писмо;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
2.ПСИХОЛОГ – СПЕЦИАЛИЗАНТ
• заявление за участие в конкурса /в свободен текст/;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по психология и приложението към нея;
• мотивационно писмо;

V. Ред за провеждане на конкурса:
1. ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ и ПСИХОЛОГ - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест.
• Трети етап – Провеждане на събеседване.
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
• средният успех от следването и от държавните изпити;
• оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
• резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
• другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

VI. Публикуване на обявата:
• На официалния сайт на УМБАЛ Александровска „ЕАД” – www.alexandrovska.com;
• Във вестник „Труд”;
• Да се уведоми Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Лекар - специализант” и „Психолог - специализант” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

VII. Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
• За кандидатстване за места, обявени по реда на чл.11, ал.1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
1.“Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването .
2.“Конкурс за избор на Психолог – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването .

• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” и „Психолог - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 330 – Даниела Цекова – Зам.-директор по АСД
- 02/92 30 639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел „УЧР и ОР”
- 02/92 30 310 – Нина Христова – Ръководител сектор „УНД“

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

При подаване на документите, кандидатите заплащат за обработката им 30 лв. в касата на болницата, съгласно утвърдения ценоразпис на лечебното заведение.