Начало Актуално ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“

28.04.2022
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“

З А П О В Е Д
№ ЗЧР-237/28.04.2022г.

На основание чл.69, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения и чл.96 от КТ, във връзка с чл.17, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, чл. 25, ал.1 от Раздел II на „Вътрешни правила за управление на човешките ресурси, обучение и развитие“ на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и Протокол № ЧР-554/28.04.2022г. от работата на комисията, определена със заповед № ЗЧР-236/27.04.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Прекратявам обявения със Заповед № ЗЧР-195/24.03.2022г. конкурс за заемане на длъжността „Началник на отделение по пластично – възстановителна и естетична хирургия“ в Клиника по обща хирургия на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, поради липса на подадени кандидатури за участие.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР