Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-297/03.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 и чл.40 ал.1 и заплащане на субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва: СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ За специалност „ХИРУРГИЯ“ по реда на чл.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

ПРОТОКОЛ №ЧР-1037/13.09.2022 г. Днес, 13.09.2022г., 13:00 часа в гр. София, в административната сграда на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, се събра комисия назначена със Заповед № 3ЧР-321/02.09.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, във връзка с обявената на 31.08.2022г. процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет към УМБАЛ „Александровска" ЕАД. Председател: Владимир Георгиев – прокурист на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Членове: Венелина Габровска – вътрешен одитор в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Евелина Галищарова – главен счетоводител на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД I.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ЗЧР-297/03.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.40, ал. 1 и заплащане на субсидия по чл. 42б от Наредба 1и чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ За придобиване на специалност по реда на чл.

СВРЪХВИСОКОСКОРОСТЕН FULLRANGE® OCT (ОПТИЧЕН КОХЕРЕНТЕН ТОМОГРАФ) Е НАЙ-НОВАТА ПРИДОБИВКА В КЛИНИКАТА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

SOLIX е нова технология, която предоставя възможност да се идентифицират и проследяват многобройни патологии от предната до задната част на окото с изключителна диагностична точност. Методът е неинвазивен, бърз, безконтактен и безвреден за пациентите, и представя на живо микроструктурата на ретината като томографски напречен срез с висока разделителна способност, многократно превъзхождаща тази на другите образни методи (ултразвук, ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография).

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

На основание чл. 69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, във връзка с решение по т.1 от Протокол № 25/ 29.08.2022 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, чл.18, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ПРЕМИНАВА КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МС ОТ 22.07.2022г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В РАЗМЕР НА 35 МЛН. ЛВ.

Министерството на здравеопазването обяви в прессъобщение, че преминава към изпълнение на решението на Министерски съвет от 22 юли 2022 г., с което е одобрено отпускането на заем на УМБАЛ “Александровска” в размер на 35 000 000 лв. за погасяване на просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги за лечебното заведение, които настоящото ръководство завари. Това е решаваща крачка към дългосрочното решаване на проблемите в най-старата болница в България.

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНАТА ОБЯВА НА БОЛНИЦАТА

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 11 и чл. 40: