Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ, ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ, ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА

12.11.2021
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ, ГЛАВНА МЕД. СЕСТРА

 З А П О В Е Д

№ ЗЧР -465
гр. София, 10.11.2021 год.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.68, ал.7, във връзка с чл.57, чл.58 и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения,

О Б Я В Я В А М

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ,ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
„НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ”
„НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ”
„ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЗА НЕИНВАЗИВНА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА” В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С ДЕЙНОСТ НЕИНВАЗИВНА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА” В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ” В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНГЕОЛОГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ,ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПА ПЕРИФЕРНОСЪДОВА БОЛЕСТ” В КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ” В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕСПИРАТОРНА АЛЕРГИЯ И АТОПИЯ” В КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИМУНОПАТОЛОГИЯ” В КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНА, ХЕПАТО-БИЛИАРНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ” В КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ” В КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОРЕМНА, ЛАПАРОСКОПСКА И ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ” В КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГЪРДАТА,ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ” В КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” В КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ” В КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ” В КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

I. НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА/ЛАБОРАТОРИЯ
Изисквания за заемане на длъжността:
• образование:
- за длъжността „Началник клиника” - висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на клиниката;
- за длъжността „Началник клиника по кардиология” висше-магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност „Кардиология” и „Ангиология”
- за длъжността „Началник лаборатория” висше-магистър по медицина, лекар – с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на лабораторията;
• членство в БЛС.
• компютърна грамотност;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина - нотариално заверено;
• копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;
• копие от документ за придобито научно звание „доцент” или „професор” /само за длъжността „Началник клиника”/
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• свидетелство за съдимост – оригинал;
• копие от трудова книжка;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
• Всеки от кандидатите представя писмен проект по тема:
„Опитимизиране на медицинската и икономическа ефективност на Клиника/лаборатория по .............“ Проектът следва да включва предложения за:
 подобряване на цялостния медицински и административен мениджмънт на структурата,
 оптимизиране управлението и контрола и качеството на лечение в клиниката/лабораторията,
 подобрен контрол върху разходите.
 въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”.
Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – оценка на писмената разработка.
• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на клиниката в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на клиниката за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на клиниката; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

II. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ
Изисквания за заемане на длъжността:
• образование: висше-магистър по медицина, лекар с призната медицинска специалност, съответстваща на профила на отделението;
• членство в БЛС.
• компютърна грамотност;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;
Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина - нотариално заверено;
• копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• свидетелство за съдимост – оригинал;
• копие от трудова книжка;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на отделението в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на отделението за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на отделението; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

III. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Изисквания за заемане на длъжността:
• образование: висше - бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
• членство в БАПЗГ.
• компютърна грамотност;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
• заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
• копие от диплома за завършено висше образование – бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БАПЗГ;
• свидетелство за съдимост – оригинал;
• копие от трудова книжка;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
• Всеки от кандидатите представя писмен проект по тема:
„Оптимизиране на управлението на здравните грижи“. Проектът следва да включва предложения за:
 подобряване на управлението на здравните грижи;
 постигане на високо качеството на предоставяните здравни грижи,
 въвеждане на нови методи в процеса на предоставяне на здравни грижи за подобряване на качеството”.

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – оценка на писмената разработка.
• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по предоставяне на здравни грижи; критерии и показатели за анализ на дейността на професионалистите по здравни грижи; задачи и отговорности на главната медицинска сестра за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните здравни грижи; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

IV. Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
- “ Конкурс за избор на Началник на клиника по ................ при УМБАЛ “Александровска” ЕАД”.
- “Конкурс за избор на Началник на отделение по ................ при УМБАЛ “Александровска” ЕАД”
- “ Конкурс за избор на Главна медицинска сестра на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”.
• Писмената разработка за главна медицинска сестра и началниците на клиника се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.
• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във в-к „Труд”. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
На кандидатите за длъжностите ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ да се предоставя: Длъжностна характеристика
На кандидатите за длъжността НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА да се предоставя: Длъжностна характеристика, Справка за приходите и разходите на клиниката за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и Медико-статистическата информация за съответните години.
Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на обявените позиции се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.


Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 330 – Даниела Цекова – Главен юрисконсулт.
- 02/92 30 639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел „УЧР и ОР”
- 02/92 30 222 – Евелина Галищарова – Главен счетоводител
- 02/92 30 469 – Венета Христова – Началник отдел „Бюджет и договорни партньори” 

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД