Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина "Александровска" ЕООД е учредена през месец юли 2008 г. с предмет на дейност да консултира и подпомага работодателя при изпълнение на задълженията му по осигуряване на безопасност и здраве при работа, съгласно чл.25 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд (ДВ бр.124 / 97г.).

Дейности

Службата по трудова медицина предлага комплексно обслужване и извършва:

• оценка на риска при работа, обхващащ работни процеси, работно оборудване, помещения, работни места, използвани суровини и материали;
• предлага мерки за отстраняване и намаляване на риска;
• организира предварителни и периодични медицински прегледи на служителите съгл. наредба № 3 от 28.02.1987 г., броя на специалистите, извършващи прегледите се определя от факторите на работната среда и е с трудово - медицинска насоченост;
• изготвя и води здравни досиета на служителите, в които се отразяват резултатите от предварителни и периодични прегледи;
• изготвя заключения за определяне годността на работещите да изпълняват определена длъжност;
• анализ на здравословното състояние на служителите въз основа на болнични листове и медицински прегледи;
• изготвя фирмена документация по ЗБУТ.

Екип / контакти

Доц. д-р Вера Петкова, дм - лекар 

Инж. Красимира Димитрова - експерт ЗБУТ

Роса Тодорова - технически сътрудник

Е-mail: aleksandrovska_2008@abv.bg