Полезна информация при прием

Приемът на пациенти се осъществява в Диагностично-консултативен блок, кабинет №3 на УМБАЛ "Александровска", където въз основа на прецизна преценка, основана на критериите за спешност пациентите:

• се приемат незабавно;
• включват се в листа на "чакащи”, според която се планира дата на приема;
• попълва се медицинска документация – лист "история на заболяването", декларация за здравния статус на пациента, информирано съгласие по клинична пътека;
• извършват се необходимите диагностични изследвания, а по необходимост и медицински манипулации в случаите на спешност;
• извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.

Пациентите се приемат и насочват за приемане в Клиниката, съгласно Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ с "Направление за хоспитализация" (бланка МЗ-НЗОК №7), издадено от медицински специалисти, работещи в същото или в други здравни заведения.

При хоспитализация в условия на спешност, както и при насочване от ЦСМП, хоспитализацията се извършва от Спешно отделение, където се извършва и оформяне на документацията за приемане и транспорт на пациента до Клиниката.

Направлението за хоспитализация има срок на валидност до 30 календарни дни. По изключение хоспитализирането може да се осъществи след този срок, ако в посочения 30 дневен срок на пациента е извършен преглед в Диагностично-консултативния блок / приемен кабинет.

Пациенти, при които е възникнала необходимост от животоспасяващи дейности, могат да бъдат приемани непосредствено в Клиника по кардилогия.
Пациентите могат да приемат или отхвърлят предлаганите им диагностични процедури, лечение или здравни грижи или продължаването на започната медицинска дейност, освен в случаите, когато подлежат на задължително лечение. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.

Когато не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. Пациентът може да изяви отказа си по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуално забавяне на лечебно-диагностичния процес.

Към момента на приемане на пациента се извършва проверка на здравния му статус.

За да бъде хоспитализиран пациент в Клиниката, е необходимо той да бъде с непрекъснати здравноосигурителни права.

Пациентите, които постъпват за лечение по "Клинична пътека" не заплащат лечението си.

Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, постъпващи за планово лечение, предоставят оригинал от удостоверение на НАП за възстановени права.

Здравнонеосигурените пациенти, които не възстановят здравноосигурителните си права, се насочват към касовата служба на лечебното заведение за плащане на медицинската услуга, съгласно утвърдения и действащия ценоразпис на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

В условия на спешност, когато пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права, той се хоспитализира, като му се оказва съответната медицинска помощ по клинична пътека, ако възстанови правата си при условия и по реда на ЗЗО. В случай, че условието за възстановяване на здравноосигурителните права не бъде изпълнено пациентите заплащат оказаната им медицинска помощ.

При постъпването в Клиниката пациентите попълват "Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностика и лечение на неговото заболяване".

По време на пребиваване на пациент в УМБАЛ "Александровска" не се допуска нарушаване на неговите човешки права и достойнство.

Болничните стаи са обзаведени с телевизори, които са на разположение на болните срещу почасова такса и се обслужват от външна фирма.

По желание от страна на пациента може да ползва и самостоятелна стая с телевизор, достъп до интернет, самостоятелен санитарен възел, срещу заплащане на касата по утвърден от Болницата ценоразпис.

В Клиниката има организирано хранене, като диетите и приготвянета на храната са съобразени със заболяването и етапа на развитието му и се определят от лекуващия лекар и диетолог.

В деня на постъпване пациентите получават обяд и вечеря, а в деня на изписване закуска.

Има изработени информационни табла за пациенти за рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания, информация за сърдечно-съдовите заболявания и за подготовка и провеждане на сърдечна катетеризация.