УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

За ползване на услугите в Дом за възрастни хора и дневен център „Александровска” се заплаща такса в размер, определен от ценоразпис на услугите.

Подаване на писмена молба от лицето до Управителя на дома, към която се прилагат:

          1. копие от документ за самоличност; 
          2. копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; 
          3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение.

Лицето се запознава с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала.

Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги.

Изготвя се индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от здравните и социални потребности и съобразно желанията на потребителя.

Изписване:
- при подаване на молба от лицето
- при нарушаване на Правилника за вътрешния ред
- при неспазване на договорните отношения