Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по психиатрия
 
Клиничният профил на психиатричната клиника включва активно лечение на остри психози, афективни разстройства, тревожни разстройства, екзацербации при шизофрения, налудни разстройства, психотични и поведенчески нарушения при деменции, хранителни разстройства и някои случаи на абнормно поведение на боледуване и на усложнена коморбидност.

Специален фокус в клиничната работа представляват диагностично трудните случаи, изискващи многоизмерна оценка и формулировка, както и прилагането на ранни интервенции при млади пациенти с първи епизод на психоза. В клиниката се прилагат детайлно разработени програми за обслужване, които са в съгласие с международните стандарти, а в национален мащаб по правило имат моделен или пилотен характер. Лечението е по правило комплексно, основано на т.нар. медицина на доказателствата, а подходът е биопсихосоциален. Приоритет имат психо-фармакологичните подходи, основани на данни от контролирани проучвания и на ръководните начала за добра практика.

В нея се извършва: 

• Лечение на лица с остри и обострени хронични психични заболявания;
• Диагностика и лечение на лица с психични и придружаващи соматични заболявания;
• Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения, вкл. и диагностично и терапевтично проблемни случаи;
• Спешни кризисни интервенции на болни и семействата им;
• Амбулаторно проследяване на болни, които са били диспансеризирани и продължават да се водят на диспансерен учет, както и на нови случаи, насочени от други лечебни заведения или обърнали се по собствено желание към извънболничната служба;
• Експертна дейност;
• Учебно-преподавателска;
• Научно-изследователска дейност;