Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по нефрология и трансплантация

Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска” е единствената клиника в страната, която осъществява пълния обем на нефрологична дейност в четири основни направления:

  • Консервативна нефрология;
  • Бъбречна трансплантация  и следтрансплантационно наблюдение на бъбречно трансплантирани пациенти;
  • Редки болести в нефрологията; 
  • Диализно лечение;

В нея се извършват диагностика и лечение на нефрологични, диализни и бъбречно трансплантирани пациенти  от цялата страна, поддържа се листата на реципиенти, чакащи бъбречна трансплантация, както и подготовка на двойки донор/рецепиент за бъбречна трансплантация от жив донор. КНТ извършва специализирана консултативна нефрологична помощ на пациенти от различни клинични звена в структурата на УМБАЛ „Александровска”, вкл. и на бъбречнотрансплантирани, както и консултативна и методична помощ на нефролозите от страната и на общопрактикуващите лекари по проблемите на клиничната нефрология.

КНТ е част от структурата на Медицински университет – гр. София, което определя и широкия ѝ спектър на дейности: ултразвукова диагностика на отделителната система, контраст-усилена ехография, 3D ултразвуково изследване на пикочния мехур или т.нар. „виртуална цистоскопия”, пункционна бъбречна биопсия (ПББ) под ехографски контрол и при асептична техника(включително и при бъбречно трансплантирани пациенти), биопсия на подкожна мастна тъкан с цел диагностика на системна амилоидоза. Водеща е ролята ѝ за ранно детектиране на онкологични заболявания на отделителната система.