Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) е специализирана структура за осъществяване на съвременен лечебно-диагностичен процес при болни с различни по вид и тежест заболявания. Тя е наследник и продължител на традициите на Клиниката по остра дихателна недостатъчност и интензивно лечение (Дихателен център) „Проф. Йордан Йорданов".

КАИЛ осигурява 24 часа безотказна, специализирана, високоотговорна и качествена, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно лечение. 

В Клиниката по анестезиология и интензивно лечение се обучават студенти по медицина, специализанти по анестезиология и интензивно лечение. Извършва се следдипломна квалификация на лекари и квалификация и преквалификация на специалисти по здравни грижи.