Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по обща и клинична патология

Клиниката по Обща и клинична патология на Александровска болница е водеща сред университетските патологоганатомични центрове в България и най-желаното място за обучение. Това се дължи на изгражданата с години школа за квалификация на лекари и лаборанти, където се поддържа най-високото ниво на патологоанатомична диагностка в България, поради бързото въвеждане на съвременните морфологични методи за изследване.

КОКП извършва аутопсии, изследвания на хирургични материали, с градиране и стадиране на туморите, вкл. спешна интраоперативна диагностика, диагностика на материал при използване на разнообразни инвазивни методи – тънкоиглена аспирационна биопсия, coree-needle биопсия, пункционна биопсия, ендоскопски биопсии и др., имунохистохимични изследвания, директна имунофлоуресценция за бъбречна патология, електронно-микроскопски изследвания, цитологична диагностика.

Чрез извършваните прецизни и оптимални по обем патоморфологични изследвания КОКП участва в диагностично-лечебния процес, а чрез извършване на аутопсии изпълнява диагностично-контролна функция върху лечебната дейност в клиниките на болницата.

В КОКП се провеждат ежеседмични заседания на Онкологичната комисия към УМБАЛ „Александровска”,  която участва мултидисциплинарен екип от специалисти по: обща и клинична патология, медицинска онкология и радиотерапия, обща и специална хирургия, клинична хематология и др.

Външен контрол на качеството на лабораторната и диагностичната дейност се осъществява от около 20 години чрез участие в международно лицензирани програми - RCPA Quality Assurance Programs Pty Limited, UKQAP и NORDIC. Програмите включват многопрофилен и регулярен годишен контрол на патологоанатомичната диагностика, контрол на имунохистохимичната лабораторна технология и диагностика, вкл. при рака на гърдата и други неопластични заболявания.