Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по съдебна медицина и деонтология

В Клиниката по Съдебна медицина и деонтология се осъществяват следните дейности:

• Танатологична;
• Хистологична;
• Био-физикотехническа;
• Съдебно-химически анализ /съдебно-химическа и газова хроматография, УВ-спектрофотометрия/;
• Съдебно медицинско освидетелстване на живи лица;
• Серулогично /Спорен родителски произход/;
• ДНК анализ /спорен родителски произход, идентификация на личността и изследване на веществени доказателства/;
• Веществени доказателства /кръвно-групови анализи/;
• Биотрасология;
• Изготвяне на съдебно-медицински експертизи /насилствена и ненасилствена смърт, живи лица, веществени доказателства, писмени данни, спорен родителски произход/