Информация за специализанти на УМБАЛ "Александровска"

Правила за подаване на Заявление за провеждане на практическо обучение за специализанти на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

 

I. За провеждане на практическо обучение по модули, които не могат да се провеждат в базата за обучение (Външни модули):

 

1. Попълва се формуляр ЗАЯВКА за практическо обучение (изтегли от тук). Същата трябва да бъде подписана от Ръководител на базата за обучение и Ръководител на клиниката, в която ще се обучава специализанта.

2. Подписаната заявка се внася в Сектор "УНД" за съгласуване от Изпълнителен Директор и изготвяне на  Допълнително споразумение с приемащото ЛЗ и специализанта се регистрира.

3. След приключване на модула, специализантът представя в Сектор "УНД" Удостоверение за проведеното обучение – за уреждане на финансовите отношения с базата провела обучението.

 

II. За провеждане на практическо обучение по модули, които се провеждат в базата за обучение (Вътрешни модули):

 

1. Попълва се ЗАЯВКА за специализантите образец 5 (изтегли от тук), подписва се от Ръководител на клиниката,  в която ще се обучава специализанта и от Ръководителя на базата за обучение.

2. Подписаната заявка се регистрира в Отдел "СДО" – Деканат на Медицински факултет.

3. След приключване на модула, специализанта представя полученото удостоверение в Отдел "СДО" – Деканат МФ и получава официален документ за проведеното обучение.