На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл. 69, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 1, чл. 40, ал. 1 и чл. 42б от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ "Александровска" обявява конкурс

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ

За специализация по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:
     
1. Клинична хематология - 1 място
2. Нервни болести - 1 място
3. Пластично - възстановителна и естетична хирургия - 1 място
4. Анестезиология и интензивно лечение - 2 места
5. Кардиология - 2 места
6. Нуклеарна медицина - 1 място
7. Ендокринология и болести на обмяната - 1 място

За специализация с финансиране на обучението по реда на чл. 40, ал. 1 и заплащане на субсидия по чл. 42 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед РД-19-6/31.10.2019 на Министъра на здравеопазването:
     
1. Съдебна медицина и деонтология - 1 място
2. Детска психиатрия - 2 места

II. ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ

1. За специализация по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:
     
Анестезиология и интензивни грижи - 8 места

 

Изисквания за заемане на длъжността

1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:

⚠️ образование: висше-магистър по медицина;

⚠️ членство в БЛС;

⚠️ лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ

⚠️ образование: висше- бакалавър по специалността "Медицинска сестра";

⚠️ членство в БАПЗГ;

⚠️ лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:

⚠️ заявление за участие в конкурса;

⚠️ копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;

⚠️ копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;

⚠️ мотивационно писмо;

⚠️ автобиография;

⚠️ копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ

⚠️ заявление за участие в конкурса;

⚠️ копие от диплома за завършено висше образование – бакалавър по специалността "Медицинска сестра" и приложението към нея;

⚠️ копие от актуален документ удостоверяващ членство в БАПЗГ;

⚠️ мотивационно писмо;

⚠️ автобиография;

⚠️ копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

 

Ред за провеждане на конкурса:

1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:

 Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест.

Трети етап – Провеждане на събеседване.

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ

Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

Втори етап – Провеждане на събеседване

 

При провеждането на конкурса се вземат предвид:

⚠️ средният успех от следването и от държавните изпити;

⚠️ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

⚠️ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

⚠️ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

 

Обявата е публикувана:

На официалния сайт на УМБАЛ "Александровска" ЕАД – www.alexandrovska.com;

Във вестник "Труд";

 

Да се уведоми Министерство на здравеопазването за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "Лекар - специализант" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

 

Подаване на документи за участие в конкурса:

⚠️ Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в Отдел "Обща канцелария" на УМБАЛ "Александровска" ЕАД – ул. "Георги Софийски" №1 – Административна сграда.

⚠️ За кандидатстване за места, обявени по реда на чл. 11, ал. 1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:

1. Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл. 11,ал. 1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2. Конкурс за избор на Медицинска сестра – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За кандидатстване за места, финансирани по реда на чл. 40, ал. 1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл. 40, ал. 1 и чл. 42б от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ "Александровска" ЕАД в секция "Актуално".

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността "Лекар - специализант" и "Медицинска сестра - специализант” се сключва, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Подадените кандидатури във връзка със заповед №ЗЧР-195/07.10.2020 ще бъдат разгледани заедно с подадените заявления за участие в обявения с настоящата заповед конкурс.

 

Телефони за допълнителна информация:
☎️ 02/9230330 – Даниела Цекова – Главен юрисконсулт
☎️ 02/9230639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел "УЧР и ТРЗ"
☎️ 02/9230310 – Нина Христова - Ръководител сектор "УНД"