Информация за външни специализанти

Правила за подаване на Заявление за провеждане на практическо обучение за специализанти от други лечебни заведения, с които УМБАЛ "Александровска" ЕАД има сключен договор за провеждане на практическо обучение:

 

1. Попълва се КАРТА-Направление (изтегли от тук) за практическо обучение на специализант. Същата трябва да бъде подписана от Ръководител на клиниката, в която ще се обучева специализантът.

2. Подписаната заявка се внася в Сектор "УНД" за регистрация.

3. Изпращащата базата за обучение, към Договора за обучение, подготвя Допълнително споразумение за всеки специализант.

4. След приключване на обучението, специализантът представя в Сектор "УНД" Служебна бележка от клиниката за проведеният модул, за издаване на Удостоверение.