Учебна и научна дейност

УМБАЛ "Александровска" ЕАД e eдна от най-големите клинични бази за осъществяване на следдипломна квалификация и специализация на лекари в България. Обучението на специализантите и докторантите се провежда от висококвалифицирани лекари, които са и преподаватели в Медицински университет – София. От общия брой преподовотели 78% са с научни степени и хабилитирани лица.

УМБАЛ "Александровска" ЕАД е оборудвана с най-модерна апаратура, прилага съвременни диагностично – терапевтични методи, което е предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализанти и докторанти.

Създаването на отдел "Учебна и научна дейност" към УМБАЛ "Александровска" ЕАД е проява на институционална отговорност на ръководството на лечебното заведение към образователната доктрина, доказала във времето своя професионален и обществен авторитет.

В сътрудничество с отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ-София отдел "Учебна и научна дейност" координира и контролира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от МУ-София. Организира и следи следдпломното обучение на специализанти от други лечебни заведения, провеждащи практическото си обучение по модули от учебните програми, които се провеждат в УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

Следи изпълнението на индивидуалните учебни планове на специализантите, изработени в съответствие с единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите.

Съвместно със сектор "Наука" на съответните структурни звена - катедрите/клиничните центрона факултетите на МУ-София, сектор "Учебна и научна дейност" проследява административно обучението на докторанти.

ЕКИП

Нина Христова-Димитрова - ръководител сектор "Учебна и научна дейност"

Славян Тъмнев - специалист "Обучение и развитие"

КОНТАКТИ

Тел.: 02/9230310 (в работно време - от 08:00 ч. до 16:00 ч.)

E-mail: ynd.alexandrovska@gmail.com