Съвет на директорите

Съвет на директорите

УМБАЛ "Александровска" ЕАД е юридическо лице – акционерно дружество с едностепенна система на управление. Цялостната дейност на УМБАЛ "Александровска" ЕАД се ръководи от Съвет на директорите. Той се състои от трима членове, като изпълнителният директор е един от тях.

Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм 
Председател на Съвета на директорите
Декан на Медицински факултет при МУ-София

Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
Член на на Съвета на директорите
Изпълнителен директор на УМБАЛ "Александровска"

Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм
Член на Съвета на директорите
Началник на Клиника по очни болести в УМБАЛ "Александровска"