Изпълнителен директор

Проф. д-р Борис Богов, дм

Тел.: 02/9230810
         02/9230811
E-mail: bbogov@yahoo.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1985 г.  Висше образование по медицина Медицински университет, София
2002 г.  Диплом за образователна и научна степен "Доктор по медицина"
2001 г.  Диплом по "Здравен мениджмънт", ФОЗ, МУ-София

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1994 г.  Специалност "Нефрология"
1992 г.  Специалност "Вътрешни болести"
             Придобита квалификация по УЗ диагностика на коремни органи и повърхностни структури – конвенционална и доплерова УЗ диагностика
             Придобита квалификация по "Биопсични методи в нефрологията"
             Придобита квалификация по "Здравен мениджмънт"

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1998 г.  Франция, Париж, болница Necker
1999 г.  Япония, Осака, болница Kinki University, Third department of Internal Medicine
2007 г.  САЩ, Ню Йорк, Columbia University; 30 th Annual Postgraduate Medicine Course-Renal biopsy in Medical Diseases of the Kidneys
2012 г.  From misfolded proteins to well-designed treatment”, International symposium of Amyloidosis, University Medical Center Groningen, The Netherlands

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2009-2020 г.  Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
2013-2020 г.  Професор в Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
2006-2013 г.   Доцент в Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
1995-2006 г.   Главен асистент в Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
1992-1995 г.   Старши асистент в Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
1990-1992 г.   Асистент в Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска”
1987-1989 г.   Ординатор във вътрешно отделение на Районна болница гр. Сандански

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

На студенти по медицина IV-VI курс, на лекари специализиращи вътрешни болести, на лекари специализиращи нефрология и на общо-практикуващи лекари, на лекари изучаващи абдоминална ехография, повърхностни структури – конвенционална и Доплер ехография, високоспециализирана дейност - за "Биопсични методи в нефрологията"

УЧАСТИЕ В ИЗПИТНИ КОМИСИИ

- по вътрешни болести на студенти по медицина 5-ти, 6-ти курс - държавен изпит (семестриален и държавен изпит);
- за специалност по "вътрешни болести";
- за специалност "нефрология".
Участие в изпитни комисии на лекари за високоспециализирана дейност - придобиване правоспособност за работа "абдоминална ехография и повърхностни структури” - 1-во и "абдоминална ехография и повърхностни структури" - 2-ро ниво
Участие в изпитни комисии на лекари за високоспециализирана дейност - "Биопсични методи в нефрологията"

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

6 научно-изследователски проекта 8 финансиран от МОНТ, с научен ръководител – доц. Б. Киперова-Л-339/2000г.; съвместно с Технически университет - до 02-11/2008г., с науч. ръководител –проф. Евгениев;
4 НИП към МУ - София

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Реални научни публикации - 180, от тях в чужди и международни списания - 43
Участия в монографии, учебници, сборници - 22;
Научни съобщения у нас и в чужбина – 180
Над 174 цитирания, над 70 в български източници и 100 в чужди
Impact factor – 45.171 от периодични издания с цитирания и Impact factor – 22.948 от списания с публикации, общ Impact factor – 68.119

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА МЕДИЦИНСКИ СПИСАНИЯ

1992-1994 г.  Главен редактор на медицинско списание Interna-Quintessence BG
1994 г.           Медицински редактор на „Ръководството по вътрешни болести”, под редакцията на проф. И. Груев
1997-1999 г.  Медицински редактор на списание "Съвременна медицина” 2000-2010г.Медицински редактор на списание "Здраве", орган на БЧК
2011 г.            Редактор на юбилеен сборник "30 години клиника по нефрология"
От 2010 г.      Медицински редактор на списание MedicArt
От 2016 г.      Главен редактор на списание "Съвременна медицина"
От 2017 г.      Член на редакционния екип на Open access Journal of Urology&Nephrology

ЧЛЕНСТВО В МЕДИЦИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА

БЛС - Председател на Дружеството на БЛС в УМБАЛ "Александровска"
Председател на Борда по "Нефрология" и "Вътрешни болести" към БЛС
Зам.-председател на Българско научно дружество по нефрология, диализа и трансплантация
Балканска асоциация по нефрология, диализа, трансплантация (BANTAO)
Българска асоциация по ултразвук в медицината; член на експертния съвет на асоциацията (БАУМ)
Eвропейска асоциация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)
Световната федерация по ултразвук в медицината и биологията (WFUMB)
Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация (EDTA-ERA)
Член на управителния съвет на Съюза на българските медицински специалисти
Представител на организацията Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) за България

НАГРАДИ

1998 г.  Плакет "90 години Медицински факултет – София”
2017 г.  Награда "Проф. Константин Чилов” на Медицински факултет при МУ – София, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване
2017 г.  Награда "Проф. Константин Чилов”, на Министерството на здравеопазването, БАН, СБМС, БЛС, Национален алианс, "Живот за България”, Клуб "Родопско здраве”, в. "Български лекар”, за дългогодишната му народополезна дейност като лекар, учен и преподавател, с висок професионализъм и етика
2018 г.  Почетен знак на БЛС
2020 г.  Награда "Панацея” за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност в медико-клиничната област на МУ – София