Дружество "Александровска" към БАПЗГ

Дружество "Александровска" към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е учредено на 05.05.2004 г. и до момента развива много богата и разнообразна дейност с вече изградени традиции като:

1. Води регистър на членовете си.

2. Организира, координира и регистрира продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение.

3. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от професионалисти по здравни грижи.

4. Осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател
Вера Иванова – старши рентгенов лаборант на Клиника по образна диагностика

Заместник председатели
Магдалена Нинова – главна медицинска сестра на УМБАЛ "Александровска"
Мая Евтимова – старша медицинска сестра на Клиника по урология

Секретар
Мария Начева – старши медицински лаборант в Централна лаборатория по микробиология

Касиер
Стилияна Коцева – медицинска сестра в КОЧПХ

Членове
Маргарита Николова - Старша медицинска сестра на КОЧПХ
Ивелина Атанасова - Старша медицинска сестра на КПВБ

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Председател
Даниела Керамидарска – инструктор лечебно хранене в Клиника по хирургия

Членове
Зинаида Николова – медицинска сестра в Клиника по педиатрия
Мариета Пешева - рехабилитатор в КФМР

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Председател
Анелия Димитрова – старша медицинска сестра на Диагностично-консултативен блок

Членове
Валентина Кърнева – клиничен лаборант в ЦКЛФ
Радка Георгиева – медицинска сестра в Клиника по педиатрия

 

КОНТАКТИ

1431 София

бyл. "Св. Г. Софийски" №1

Българска асоциация на профисионалистите по здравни грижи

Регионална колегия - Клон София-град

Дружество "Александровска"

тел.: 02/9230381