Болнична аптека

Болничната аптека е разкрита паралелно със създаването на лечебното заведение. Тя осигурява лекарствени продукти и медицински изделия за хоспитализираните пациенти. Тук се извършват дейности по получаване, съхраняване, приготвяне, опаковане и  отпускане на лекарствени продукти и медицински изделия. Аптеката притежава лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря на изискванията на ЗКНВП.

В болничната аптека се приготвят лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания във вид за директно проложение на пациента. Тук се приготвят радиофармацевтици за PET-CT диагностика на пациенти. Към настоящия момент се приготвят две групи радиофармацевтици базирани на 18F и  68Ga. В циклотронния комплекс на болничната аптека се приготвя също така 18F-FDG - универсален туморотропен радиофармацевтик, прилаган при диагностиката на различни злокачествени заболявания.

През 2020 г. в болничната аптека на УМБАЛ "Александровска" беше пусната в експлоатация първата радиохимична лаборатория за производство на маркирани с 68G радиофармацевтици, с които се диагностицират пациенти с карцином на простатната жлеза и невроендокрини тумори. Произвежданите в лабораторията радиофармацевтици преминават през задължителни (заложени в Европейската фармакопея) тестове за качествен контрол. Гарантиран е висококачествен, ефективен и безопасен за приложение върху пациентите лекарствен продукт.

 

ЕКИП

Управител
Доц. Светла Георгиева, дф

Тел.: 02/9230954

E-mail: svetla.georgieva@gmail.com

Доц. Светла Георгиева е магистър фармацевт. Тя ръководи болничната аптека в Александровска болница от 2006 г. Била е национален консултант по болнична фармация. През 1997 г. завършва Фармацевтичния факултет на МУ-София, а през 2012 г. придобива специалност "Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика" от МУ-София. От 2013 г. има присъдена образователна и научна степен "Доктор" в област "Фармакоикономика и фармацевтична регулация", МУ-София. През 2017 г. придобива специалност "Клинична фармация", МУ-София, а през 2019 г. - "Болнична фармация", МУ-София. От 2015 г. е доцент в Медицински колеж "Йорданка Филаретова" към МУ- София.

Магистър-фармацевти:

София Николова

Сашо Средков

Александър Недялков

Диана Димова

Диана Ранчева

Златка Стоянова

Силвия Чавдарова

Помощник-фармацевти

Марияна Ангелова

Бинка Илиева

Олга Пенева

Катя Кожухарова

Милена Павлова

Веселка Георгиева

Даниела Рачева

Оператор радиофармацевтично производство

инж. Христина Попсавова

Сабина Иванова

Петя Драчева

Технически сътрудник

Елена Иванова

КОНТАКТИ

02/9230280
02/9230526
02/9230744