Финансов контрол

Целта на отдел "Финансов контрол" е да:

- осъществява финансово управление и контрол при спазване на принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност

- организира изграждането, развитието и функционирането на елементите на финансово управление и контрол в съответствие със спецификата на лечебното заведение, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите.

 

Основни дейности:

1. Разработва, актуализира и усъвършенства методологията в областта на финансовото управление и контрол в съответстиве с вътрешната нормативна уредба, международно приетите стандрати за вътрешен контрол и добрите практики на Европейския съюз.

2. Отдела подпомага Изпълнителния директор на лечебното заведение при осъществяване на правомощията му съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

3. Организира и осъществява предварителния финансов контрол в лечебното заведение и документира резултатите от извършения контрол.

4. Развива и актуализира системата за финансово управление и контрол, съобразно специфичните цели и особености на болницата.

5. Отдела поддържа контакти с други институции на изпълнителната власт с цел обмен на информация, изпълнение на указания или поставени от ръководството задачи.

 

ЕКИП

Румен Макариев - финансов контрольор

Tел.: 02/9230551

E-mail: rumen.makariev@gmail.com

Пламена Консулова - финансов контрольор

Тел.: 02/9230513