Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация

Отдел "Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация" изпълнява контролни, консултативни, организационни и методични функции по въпросите на болничната хигиена и епидемиология. Дейността му се осъществява в координация с органите на държавния здравен контрол.

В състава на отдела влизат болничен епидемиолог – началник на отдела, двама инспектори по обществено здраве, дезинфектор и шестима оператори на автоклав.

Към отдела е включена Централна стерилизационна, в която функционират два автоклава STE 7000 Сапекс и един газов стерилизатор с етиленоксид.

Отделът осъществява консултантски и методични функции относно:

- борбата с вътреболничните инфекции и острите заразни болести;

- правилата за асептика и антисептика;

- спазване противоепидемичен режим на работа;

- методите и начините на стерилизация;

- обеззаразяване на медицински инструментариум, специална медицинска апаратура и термолабилни медицински инструменти;

- избор на дезинфектанти и препарати за дезинсекция и дератизация и методи за приложението им;

- разработване режим на дезинфекция съобразно наличните дезинфектанти.

ЕКИП

Д-р Силвия Генадиева - началник отдел

Тел.: 02/9230 305

E-mail: sikateva@abv.bg

Ясен Александров - инспектор по обществено здраве

Моб. тел.: 0877568363

КОНТАКТИ

Отдел ОХЕС: 02/9230305

Централна стерилизация: 0877574375

Газова стерилизация: 02/9230426

Стерилизация с пара под налягане (I-ви хирургичен корпус): 02/9230374

Стерилизация с пара под налягане (II-ри хирургичен корпус): 02/9230630

Спедитор бельо: 02/9230739 или 0877566841

Е-mail: obhe_alexandrovska@abv.bg