Администрация

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Д-р Атанас Атанасов

☎️  02/9230810

        02/9230811

E-mail: doktoratanasov@gmail.com

 

 

 
ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Д-р Петър Грибнев

☎️  +359 877 575 014

E-mail: p_gribnev@alexandrovska.com

 

 

 

 

 

 

 
ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Даниела Цекова

☎️  02/9230330

E-mail: otdelPNO@gmail.com

 

 

 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Д-р Чавдар Еленков

☎️ 

E-mail:

 

 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 Д-р Зоя Кунева

☎️  02/9230299

E-mail: z_kuneva@alexandrovska.com

 

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Емилия Георгиева

☎️  02/9230381

E-mail: emilia.georgieva2@abv.bg