Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ” И "СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ"

З А П О В Е Д № ЗЧР – 31
гр. София 07.02.2023 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С

I. ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

I.1. „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО …..”
1.      „Анестезиология и интензивно лечение” 1 място
2.      „Кардиология“ 3 места
3.      „Клинична микробиология“ 2 места
4.      „Клинична хематология“ 2 места
5.      „Нуклеарна медицина“ 1 място
6.      „Обща и клинична патология“ 2 места
7.      „Детска пневмология и фтизиатрия“ 1 място
8.      „Педиатрия“ 1 място
9.      „Урология“ 2 места
10.  „Хирургия“ 1 място

I.2. „ПСИХОЛОГ, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО …..”
1.  „Клинична психология“ /за психолози/ 1 място
II. Изисквания за заемане на длъжностите:
II.1. За длъжностите „Лекар, специализант по ….”:
 образование: висше-магистър по медицина;
 членство в БЛС;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

II.2. За длъжността „Психолог, специализант по ….”:
 образование: висше- магистър по психология;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

III. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
 заявление за участие в конкурса /в свободен текст/;
 копие от диплома ведно с приложението към нея за завършено висше образование:
- магистър по медицина (за длъжностите: „Лекар, специализант по ……”)
- магистър по психология (за длъжността: „Психолог, специализант по…).

* Лицата завършили семестриално, представят академична справка и удостоверение от висшето училище, че предстои издаването на диплома.
 копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС; (за кандидатите за длъжностите:
„Лекар, специализант по…);
 мотивационно писмо;
 автобиография;
 копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.     

IV. Подаване на документи за участие в конкурса:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
 За кандидатстване за обявените места по чл.11, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015г., документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар, специализант по ……” или Конкурс за избор на „Психолог, специализант по ….”.
 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
 За прием и обработка на документи за участие, кандидатите дължат такса в размер на 30 лв.

V. Ред за провеждане на конкурса:
 Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
 Втори етап – проверка на теоретичните знания на допуснатите да участие във втория етап кандидати. Оценяването на знанията на кандидатите в областта на конкретната специалност се осъществява от определена за целта комисия под формата на тест,
 Трети етап – Провеждане на събеседване с кандидатите, получили оценка над много добър 4.50 на теста и проверка и оценяване на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
 средният успех от следването и от държавните изпити;
 оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система, средноаритметично от:
– Средния успех от следването и от държавните изпити;
– Оценката по най-близката специалност от дипломата за висше образование на кандидата;
– Резултата от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – писмен изпит - тест;
– Резултата от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – устен изпит/ събеседване.
Трудовото правоотношение възниква с кандидата, класиран на първо място за съответната длъжност. Трудовият договор се сключвана основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, за срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.
Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

VI. Публикуване на обявата:
 На официалния сайт на УМБАЛ Александровска „ЕАД” – www.alexandrovska.com;
 Във вестник „Труд”.

 В изпълнение на чл.17, ал.2 от Наредба № 1 от 2015г., едновременно с публикуването на обявата,
съдържаща информацията по настоящата заповед, се изпраща и уведомление по електронен път до
СРЗИ.

Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 457 – Ивета Станчева – Началник отдел „УЧР и ТРЗ”
- 02/92 30 310 – Нина Христова – Ръководител сектор „УНД“

ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЙОНКОВ, ДМ
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД