Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

ПРОТОКОЛ
№ЧР-1037/13.09.2022 г.

Днес, 13.09.2022г., 13:00 часа в гр. София, в административната сграда на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, се събра комисия назначена със Заповед № 3ЧР-321/02.09.2022г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, във връзка с обявената на 31.08.2022г. процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет към УМБАЛ „Александровска" ЕАД.

Председател: Владимир Георгиев – прокурист на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Членове: Венелина Габровска – вътрешен одитор в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Евелина Галищарова – главен счетоводител на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

I. Заседанието на комисията се проведе при следния дневен ред:
1. Проверка на подадените от кандидатите документи.
2. Съставяне на списък с допуснати до Етап 2 /интервю/ кандидати.
3. Съставяне на списък с недопуснати до Етап 2 /интервю/ кандидати, съдържащ и основанията за недопускането им.
4. Определяне на дата, час и място за провеждане на интервю.
II. Проверка на подадените кандидатури:
В Отдел „Обща канцелария“ на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД са постъпили две кандидатури за участие в обявения подбор:
1. Вх.№ 01-2877/12.09.2022 г. Документите са подадени от Георги Фердинандов Митев в запечатан непрозрачен плик.
Представени документи:
 Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – съгласно Приложение №1към чл.6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ., бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.);
 Копие на диплома за завършено висше образование, образателно – квалификационна степен „Магистър“, съгласно §6 от ПЗР на ЗВО – нотариално заверено;
 Заверено копие на трудова книжка;
 Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити
сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата;
 Автобиография.
2. Вх.№ 01-2878/12.09.2022 г. Документите са подадени от Надежда Александрова Петрова в запечатан непрозрачен плик.
Представени документи:
 Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – съгласно Приложение №1 към чл.6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ., бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.);
 Копие на диплома за завършено висше образование, образателно – квалификационна степен „Магистър“, съгласно §6 от ПЗР на ЗВО – нотариално заверено;
 Удостоверение № 835/08.06.1999, издадено от УНСС;
 Заверено копие на трудова книжка;
 Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата;
 Автобиография.

След като комисията разгледа подадените от кандидатите документи констатира, че същите са подадени при пълно съответствие с НПОСДОКОПС, ЗВОПС и Заповед № ЗЧР -314/31.08.2022г.
II. Списък на допуснатите допуснати до Етап 2 /интервю/ кандидати:
1. Георги Фердинандов Митев
2. Надежда Александрова Петрова
III. Списък на недопуснатите до Етап 2 /интервю/ кандидати:
Няма недопуснати кандидати.
IV. Определяне на дата, час и място за провеждане на интервю.
Кандидатите следва да се явят в Административната сграда на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Св. св. Георги Софийски“ №1, както следва:
1. Георги Фердинандов Митев – в 12.00 ч. на 15.09.2022 г.
2. Надежда Александрова Петрова – в 13.00 ч. на 15.09.2022 г

Председател: Владимир Георгиев ……………………..
Членове: Венелина Габровска ……………………..
Евелина Галищарова ……………………..