Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД
№ ЗЧР – 310
гр. София, 25.08.2022 год.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С
I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ
1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

№ Клинична специалност Брой места
     
1 Урология 2

II. Изисквания за заемане на длъжността
 образование: висше-магистър по медицина;
 членство в БЛС;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
III. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
 заявление за участие в конкурса /в свободен текст/;
 копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
 копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
 мотивационно писмо;
 автобиография;
 копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
IV. Ред за провеждане на конкурса:
 Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
 Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест.
 Трети етап – Провеждане на събеседване.
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
 средният успех от следването и от държавните изпити;
 оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
V. Публикуване на обявата:
 На официалния сайт на УМБАЛ Александровска „ЕАД” – www.alexandrovska.com;
 Във вестник „Труд”;
 Да се уведоми Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Лекар - специализант” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
VI. Подаване на документи за участие в конкурса:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
 За кандидатстване за места, обявени по реда на чл.11, ал.1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
1.“Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.
Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.
Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 330 – Даниела Цекова – Зам.-директор по АСД
- 02/92 30 639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел „УЧР и ОР”
- 02/92 30 310 – Нина Христова – Ръководител сектор „УНД“

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД