Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Дом за възрастни хора и дневен център

НачалоДом за възрастни хора и дневен център Условия и ред за ползване на социалната услуга

Условия и ред за ползване на социалната услуга

За ползване на услугите в Дом за възрастни хора и дневен център „Александровска” се заплаща такса в размер, определен от ценоразпис на услугите.

 • Подаване на писмена молба от лицето до Управителя на дома, към която се прилагат:

            1. копие от документ за самоличност;
            2. копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
            3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.
 • При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи; 
 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение; 
 • Лицето се запознава с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала; 
 • Лицето се приема след подписване на договор за ползване на социалните услуги; 
 • Изготвя се индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от здравните и социални потребности и съобразно желанията на потребителя;
 • Изписване
  - при подаване на молба от лицето;
  - при нарушаване на Правилника за вътрешния ред;
  - при неспазване на договорните отношения.