Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ


Д-Р ГЕОРГИ СТАНЕВ

Тел.: 02/ 9230 819
Е-mail: g.stanev@abv.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

1993-1997 г. Висше образование по икономика, УНСС
2001-2005 г. Висше образование по право, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
2006 г. придобита юридическа правоспособност
2020 г. придобита ОНС „доктор“ в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,
научна специалност „Администрация и управление“ (Бизнес администрация)
Притежава сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор” на Министерство на финансите.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2004-2021г. одитор, старши одитор, началник на отдел, главен одитор в Сметна палата
2000-2004г. финансов инспектор, началник на сектор в СЗОК
1999-2004г. счетоводител във „ВОИНТЕХ“ ЕООД – Дирекция София
1996-1998г. експерт в „М&ВМ” ООД
Водещ одитор по ISO - 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013, 45001:2018, 50001:2011, FSSC 22000

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Съюза на икономистите в България
Член на Института на вътрешните одитори в България

Има редица публикации в областта на контрола и управление на качеството и организациите.
Използва английски и руски език.