Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ - ЛЕКАРИ И КЛИНИЧНИ ПСИХОЛОЗИ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал.1, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С
ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

I.1. „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО …..”
1. „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” - 4 места
2. „УРОЛОГИЯ “ - 1 място
3. „ХИРУРГИЯ“ - 1 място /за нуждите на Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – Първа хирургия/
4. „КАРДИОЛОГИЯ “ - 3 места
5. „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ“ - 1 място
6. „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ - 1 място
7. „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ - 2 места
I.2. „ПСИХОЛОГ, КЛИНИЧЕН, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ………”
1. „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“ /за психолози/ - 1 място
II. Изисквания за заемане на длъжностите:
II.1. За длъжностите „Лекар, специализант по ….”:
 образование: висше-магистър по медицина;
 членство в БЛС;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
II.2. За длъжността „Психолог, клиничен, специализант по Клинична психология”:
 образование: висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и придобита професионална квалификация „Психолог”;
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
III. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
 заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
 копие от диплома, ведно с приложението към нея, за завършено висше образование:
- магистър по медицина (за длъжностите: „Лекар, специализант по ……”)
- магистър по психология (за длъжността: „Психолог, клиничен, специализант по Клинична психология).
* Лицата завършили семестриално, представят академична справка и удостоверение от висшето училище, че предстои издаването на диплома.
 копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС (за кандидатите за длъжностите: „Лекар, специализант по…);
 мотивационно писмо;
 автобиография;
 копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.
*В случай, че кандидатите са чужденци (граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария или чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република Българи или с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут или чужденци от българска народност), освен и/или вместо изброените по-горе документи, представят и документите по чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и документи, удостоверяващи статута им.
IV. Подаване на документи за участие в конкурса:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” (Деловодство) на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, ул. „Св. Георги Софийски” №1 – Административна сграда.
 Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността Лекар, специализант по ……” или „Конкурс за длъжността „Психолог, клиничен, специализант по Клинична психология”.
 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че денят, в който изтича едномесечният срок е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
 За прием и обработка на документи за участие, кандидатите дължат такса в размер на 30 лв.
V. Ред за провеждане на конкурса:
 Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
 Втори етап – проверка на теоретичните знания на допуснатите да участие конкурса кандидати. Оценяването на знанията на кандидатите в областта на конкретната специалност се осъществява от определена за целта комисия, под формата на тест.
 Трети етап – Провеждане на събеседване с кандидатите, получили оценка над много добър 4.50 на теста и проверка и оценяване на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
 средният успех от следването и от държавните изпити;
 оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до
специалността, за която се кандидатства;
 резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
Оценката за класиране на кандидатите се изчислява по шестобалната система като сбор от оценките по букви от „а” до „г” по-долу, по следната формула а+б+2в+2г, като максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал е 36:
а/ Средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ Оценката/оценките от дипломата за висше образование на кандидата по учебната/ите дисциплина/и, съответстваща/и, включваща/и или най-близка/и до специалността, за която се кандидатства (ако е повече от една, се изчислява средноаритметична оценка);
в/ Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка от писмения изпит /тест/, умножен с коефициент 2;
г/ Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценка от устния изпит/събеседването, умножен с коефициент 2.
Трудовото правоотношение възниква с кандидата, класиран на първо място за съответната длъжност.
Трудовият договор се сключва на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, за срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
На кандидатите се предоставя: Длъжностна характеристика.
Всички уведомления, касаещи провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на писмения изпит и събеседването, класираните кандидати, както и обобщен протокол от проведения конкурс, ще бъдат публикувани на интернет страницата на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Кариери”.
VI. Публикуване на обявата:
 На интернет страницата на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – www.alexandrovska.com, в секция „Кариери”;
 Във вестник „Труд”;
 В изпълнение на чл.17, ал.2 от Наредба № 1 от 2015г., едновременно с публикуването на обявата, съдържаща информацията по настоящата заповед, се изпраща и уведомление по електронен път до СРЗИ.
Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 457 – Ивета Станчева – Началник отдел „УЧР и ТРЗ”
- 02/92 30 310 – Нина Христова – Ръководител сектор „УНД“.

ПРОФ.Д-Р АТАНАС ЙОНКОВ, ДМ
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД