Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД С МАНДАТ 3 ГОДИНИ

ЗАПОВЕД
№ 3-112
гр. София, 4.05.2023г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с Решение по т. 1 от Протокол № 25 / 29.08.2022 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД за създаване на одитен комитет на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и определяне на броя на неговите членове,

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА
за подбор на двама външни членове на одитния комитет на към УМБАЛ „Александровска” ЕАД с мандат 3 години.

1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС):
 образование: висше, придобита минимална ОКС „Магистър”;
 опит: най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 да не участват в друг одитен комитет.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:
 Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
 Автобиография;
 Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
 Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

3. Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за попълване на състава на одитния комитет в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“ за периода 2023 – 2026 г., в отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София, ул. „ Св. Георги Софийски” № 1 – Административна сграда, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., в периода от 05.05.2023 г. до 16.05.2023 г. или по куриер на посочения адрес.

Документи, изпратени по куриер, следва да бъдат получени в отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ „Александровска” ЕАД не по-късно от 16.05.2023 до 16.00 часа.

4. Задължения на членовете на одитния комитет:
Съгласно разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: 1/2 от минималната работна заплата (МРЗ) за участие в заседанията на одитния комитет, но не повече от 1 МРЗ на месец. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
Етап 1 - Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.
До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2, представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията или документите са представени извън определения срок.
Етап 2 - Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет.
Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани в низходящ ред.

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет-страницата на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, както и на информационното табло, на входа на административната сградата на адрес гр. София, ул. „ Св. Георги Софийски” № 1.
Образецът на заявление за участие в процедурата за подбор е публикуван на интернет-страницата на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, като приложение към настоящото обявление.
До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес, ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени начинът, датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.
До класираните кандидати ще бъдат изпратени писмени покани, включително на посочения от тях електронен адрес, за членство в одитния комитет. В седемдневен срок от получаване на поканите кандидатите трябва писмено да потвърдят или да откажат членство в одитния комитет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Проф. д-р Атанас Йонков, дм
 

 

Заявление_одит.docx