Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СВЕТОВНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Това съобщи д-р Елена Арабаджиева, специалист в Отделението по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия и главен административен лекар на Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия, по повод на успешно прилаганите от екипа флуоресцентно- и ехографски-навигирана чернодробна хирургия, а също и най-съвременни методи, изследващи количествено функционалния капацитет на черния дроб. Чрез тях, както и с възможността за прилагане на предоперативна 3D компютър-томографска симулация се оптимизира диагностично-лечебният подход при пациенти с чернодробни тумори, което е свързано не само с намаляване на следоперативните усложнения и смъртността, но и с повишаване на резектабилността.

Едно от най-сериозните усложнения, които могат да възникнат след резекция на черния дроб, е следоперативната чернодробна недостатъчност, чиято поява е тясно свързана с обема и функционалния капацитет на остатъчния черен дроб. Затова ключов фактор е точната оценка на чернодробната функция. Изследването на статичните чернодробни показатели (AST, ALT, билирубин, албумин, GGT) би могло да даде информация за отсъствието или присъствието на чернодробно увреждане, но не може да даде количествена оценка за чернодробната функция.

Динамичните тестове на чернодробната функция са по-чувствителни и осигуряват качествена и количествена оценка на функционалния капацитет на черния дроб. В световен мащаб най-популярният метод е чрез използването на определено контрастно вещество, което има свойството и да флуоресцира. То се отделя непроменено и почти напълно (97%) в жлъчния сок. Токсичността е изключително ниска, като алергичните реакции и страничните ефекти са докладвани в честота под 1/40000 случая.

Лесно изпълним метод за оценка на чернодробната функция е спектрофотометрично определяне на концентрацията на контрастното вещество в кръвта, на 15 мин. след апликацията му. Методът се прилага в Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия, съвместно с Клинична лаборатория към УМБАЛ „Александровска“.

Показанията за прилагане на теста са:

• оценка на функционалния чернодробен резерв при пациенти, при които предстои чернодробна резекция (методът е особено ценен при пациенти с подлежащо чернодробно страдание – цироза, стеатоза);
• прогнозиране на следоперативните усложнения при чернодробната хирургия;
•оценка на чернодробната функция на донора/кадаверичния черен дроб при планиране на чернодробна трансплантация;
• неинвазивна оценка на порталната хипертония и вариците на хранопровода;
• ранна функционална оценка на графта след чернодробна трансплантация.

Измерването на обема на бъдещия чернодробен остатък при пациенти, планирани за чернодробна резекция, се извършва чрез компютърно-томографско или магнитно-резонансно изследване (волуметрия). Сериозните следоперативни усложнения при чернодробните резекции биха могли да се дължат и на нараняване на съдови структури по време на операцията, особено в случаите с налични вариации на кръвоснабдяването на черния дроб или при непосредствена близост на туморните лезии до големи кръвоносни съдове. За справяне с тези проблеми, както и за подобряване визуализацията на тумора и извършването на волуметрия, влиза в съображение използването на предоперативната 3D компютър-томографска симулация, с която Клиника по обща хирургия – I-ва хирургия разполага.

Флуоресцентно - навигираната чернодробна хирургия е най-новата практика в Клиниката по обща хирургия на УМБАЛ „Александровска“. Флуоресценцията интраоперативно се открива от специализирана камера и след това се предава на стандартен монитор, което дава възможност за идентифициране на анатомични структури, където багрилото е налично (т.е. жлъчни пътища, съдове, лимфни възли, тумори). Злокачествените тумори на черния дроб задържат флуоресциращия контраст, което ги прави добре видими и улеснява резекцията им в негативни граници. От друга страна, методът дава възможност за откриване интраоперативно на допълнителни лезии, неустановени при предоперативните образни изследвания. Чрез интраоперативно прилагане на контраста през клон на порталната вена ясно се визуализират границите на порталните сегменти, които не са добре дефинирани чрез конвенционалните методи, като дава възможност да се идентифицират и регионите с нарушен венозен отток. По този начин се улеснява извършването на анатомична чернодробна резекция и се подобряват резултатите при резекциите, които биха могли да доведат до венозна оклузия (запушване) в остатъчния черен дроб. Друго предимство на метода е, че подобрява и визуализацията на жлъчната система, особено при трудни холецистектомии (отстраняване на жлъчка, лапароскопски или отворени) и в хода на чернодробни резекции като флуоресценцията позволява ясно разграничаване между жлъчната система и околните тъкани.

Ехографски-навигираната чернодробна хирургия, прилагана комплексно с описаните по-горе методи в практиката на Клиника по обща хирургия– I-ва хирургия, УМБАЛ „Александровска“, подобрява идентифицирането на чернодробните кръвоносни съдове и съответно отстраняването на туморните маси, които се намират в близост до тях, включително тези, разположени в дълбочина. По този начин може да се запази повече здрав чернодробен паренхим при извършване на едноетапни операции, особено в случаите с наличие на множество лезии, при които извършването на анатомична резекция е невъзможно.