Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗНЕСЕНИТЕ НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Информацията, публикувана на интернет-страницата на МЗ е обявена като резултат от извършен одит и изготвен доклад на Вътрешния одит на министерството, който обаче не е предоставен за становище на ръководството на лечебното заведение.
На 10.10.2022г., на сайта на министерството се появи неприемливо озаглавена информация, съдържаща детайлна конкретика. В тази връзка, длъжни сме да заявим следното:

По отношение на текста „За периода 30.06.2021г. до 31.08.2022г. ръководството на УМБАЛ “Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения до размер на 24 250 740 лв. Сумата на просрочията представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност.“:
Твърдението, че за периода 30.06.2021г. – 31.08.2022г. ръководството на УМБАЛ „Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения със 24 250 740 лв., е невярно. Сумата на нарастване на дълга за този период е значително по-малка от посочената в съобщението, а именно – 9,3 млн. лв.

По отношение на просрочените задължения:
- към 30.06.2021 г. те са в размер на 28 476 399 лв.;
- към 31.08.2022 г. същите са в размер на 37 827 918 лв.
За периода е извършено погасяване на задължения в размер на 44 275 476 лв., което е довело да намаляване на темпа на растеж на просрочените задължения.
По отношение на общите задължения:
- към 01.06.2021 г. те са в размер на 42 078 654 лв.
- към 31.08.2022 г. те са в размер на 44 056 198 лв.

По отношение на текста „Натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021г. в размер на 23 млн. 500 хил. лв. надхвърлят финансовите ресурси на лечебното заведение, които се генерират от дейността му. Това показва докладът на Вътрешния одит на Министерство на здравеопазването във връзка с проверката на действията на органите на управление на дружеството.“:
Просрочените задължения за 2021г. в посочения от МЗ размер на 23,5 млн. лв. са натрупани основно в периода от 31.03.2021г. до 30.06.2021г., т.е. преди встъпването в длъжност на настоящото ръководство. В течение на само три месеца, предходните органи на управление на лечебното заведение са увеличили просрочените задължения с 20,3 млн. лв. Причините за това са добре известни на МЗ.

По отношение на текста „Ръководството на лечебното заведение е дало съгласие за особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро в полза на ОББ АД, което допълнително утежнява лошото финансово положение на дружеството.“:
Ръководството на лечебното заведение не е давало съгласие (както се твърди в публикацията) за учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро в полза на ОББ АД, а е било уведомено за учреден особен залог от въпросния търговец в полза на ОББ АД. Търговецът е използвал свое законово право да учреди обезпечение в полза на кредитираща го банка, за което не е искано, не е давано и не следва да бъде давано съгласието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Ръководството на лечебното заведение е потвърдило, че е получило съобщението и че сумите, които са дължими от страна на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ще се превеждат само по посочените сметки в ОББ. Това по никакъв начин не е от естество да „утежнява лошото финансово положение на дружеството“.

По отношение на текста „Допуснато е неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването.“:
Не отговаря на истината твърдението, че е допуснато неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването. Регистрираното лице по ЗДДС е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.
Фактурите от предходен данъчен период се осчетоводяват в момента, в който са постъпили в счетоводството на болницата. С размера на сумата по тях се преобразува финансов резултат при приключване на данъчния период. Фактурите, които са осчетоводени със закъснение, са несъществени като брой (6 бр.) и несъществени като сума (3 407,76 лв.), в сравнение с общия брой и сума на осчетоводяваните фактури през съответните месеци. Законът за счетоводството третира осчетоводяване на приходи и разходи, а не начисляването на задължения. В случая Законът за счетоводството е стриктно спазен.

По отношение на текста „Органите на управление на дружеството не са предприели своевременно действия по изпълнение на дадени указания от МЗ за стабилизиране на дружеството. Ръководството на лечебното заведение не е предприело своевременни действия и за кандидатстване и съответно одобрение от Българска банка за развитие на кредит от 5 млн. лв., като решението за това е взето едва през м. юли 2022г.“:
Ръководството на лечебното заведение е предприело своевременни действия за кандидатстване и съответно одобрение от Българска банка за развитие на кредит от 5 млн. лв., като тези действия са стартирали незабавно след указанията на МЗ. Към днешна дата кредитът вече е одобрен от всички органи на ББР и предстои подписване на договора. За съжаление, МЗ все още не е одобрило надлежно решението на Съвета на директорите за този кредит, въпреки четирите официални писмени искания от страна на болницата.

По отношение на текста „Наличието на просрочия за медицински изделия е индикатор, че паричният поток не се управлява по предназначение на постъпилите средства, констатират одиторите. Въпреки лошото финансово състояние, дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии, а се стига до възстановяване на средства по неусвоени капиталови субсидии в общ размер на 772 481,47 лв. по погасителен план за срок от 36 месеца.“
Не отговаря на истината твърдението, че дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии. Цитираната в съобщението сума в размер на 772 481,47 лв. е по сключени договори и платени аванси от предходно ръководство по предоставени средства за капиталови разходи. Изпълнението на договорите не е приключило (в определен период е имало спиране на изпълнението от страна на министъра на здравеопазването), а по един от тях дори не е и започвало (но са платени аванси от предходното ръководство). Настоящото ръководство е завело иск за възстановяване на платения аванс по договор от 2020г., по който изпълнението дори не е започнало, в размер на близо 600 хил. лв. Възстановяването на средства по неусвоени капиталови субсидии по погасителен план за срок от 36 месеца е в изпълнение на писма от МЗ за възстановяване на сумите по договори с изтекъл срок. Относно изплатените аванси, от страна на МЗ беше предоставено споразумение за разсрочване на сумата.

По отношение на текста „Допуснато е и сключване на безсрочен договор за прокура, което е в ущърб на лечебното заведение, като не са били установени реални ползи от сключването му.“:
Задължително следва да се отбележи, че договорът за прокура беше подписан по изрично настояване на министъра на здравеопазването във връзка с получаването на кредитите от 35 млн. лв. от държавата и 5 млн. лв. от ББР. И двата кредита към момента са надлежно одобрени. В процес на изпълнение са условията за тяхното усвояване. Договорът за прокура не е безсрочен, а е до решение на Съвета на директорите за прекратяване упълномощаването на прокуриста. Предвид изложеното, налице е опит от страна на одиторите за злепоставяне на настоящото ръководство на лечебното заведение.

По отношение на текста „По-конкретно, планът за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци на УМБАЛ “Александровска” не е изпълнен изцяло. Установено е, че ключови дейности, които биха допринесли за финансовото стабилизиране на лечебното заведение, не са изпълнени. Въпреки необходимостта от спешни мерки, сроковете за изпълнението на Плана са променяни и удължени до 31.12.2022 г.“:
Планът за преструктуриране и финансово стабилизиране на лечебното заведение е разработен във връзка с оптимизиране на дейността на болницата по отношение на изплащането на кредита, т.е. той е предназначен за стартиране след усвояване на средствата по кредита от МЗ, който все още не е отпуснат. Длъжни сме да отбележим също така, че по-голямата част от действията са всъщност вече предприети.

По отношение на текста „Дейността на лечебното заведение е била обект на проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция. При инспекцията е установено незаконно разделяне на обществени поръчки и провеждане на договаряния със строителни фирми за сключване на договори за над 3 млн. лв., без да са били налице законовите предпоставки за това и в нарушение на ЗОП, за което на ръководството на лечебното заведение са съставени актове за установяване на административни нарушения.“
Действително, проверки от страна на АДФИ са извършени. По някои от тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. Същите обаче към настоящия момент не са окончателни. Заявени са подробни и конкретни писмени възражения, а евентуално издадените впоследствие наказателни постановления ще бъдат обжалвани, тъй като твърденията на АДФИ, съдържащи се в съставените актове, са напълно неоснователни.

Предвид всичко изложено дотук, считаме, че основната част от направените констатации и изведените заключения не отговарят на действителната фактическа обстановка, а официалното им оповестяване преди да е дадено становище от одитираната страна е неправомерно и некоректно.

Д-р Атанас Атанасов
Изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД