Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

ЗАПОВЕД
№ ЗЧР - 314
гр. София, 31.08.2022 год.

На основание чл. 69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, във връзка с решение по т.1 от Протокол № 25/ 29.08.2022 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, чл.18, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

О Б Я В Я В А М П Р О Ц Е Д У Р А

За подбор на двама външни членове на Одитния комитет към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
1. Изисквания към кандидатите, съгласно чл.18, ал.1 от ЗВОПС:
 Образование: висше, придобита минимална ОКС „Магистър”;
 Опит: най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 Да не участват в друг одитен комитет.
2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:
 Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – съгласно Приложение №1 към чл.6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017г., обн. ДВ., бр. 11/31.01.2017г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020г.);
 Копия на документи, доказващи придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ – нотариално заверени;
 заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
 Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидатите;
 Автобиография;
3. Място и срок за подаване на документите:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда;
 Документите се подават от кандидатите в запечатан непрозрачен плик с надпис:
„Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за попълване на състава на одитния комитет в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
 Документите се приемат в 10 - дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението на официалната интернет страница на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и поставянето му на информационно табло , на входа на Административната сграда на адрес гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1;
 В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
4. Задължения на членовете на одитния комитет:
 Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).
5. Срок на мандатта на одитния комитет:
 3 /три/ години.
6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет:
 Половин минимална работна заплата, определена със Закона за бюджета за съответната година за проведено заседание, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
7. Ред за провеждане на процедурата:
 Етап 1 – Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.
До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т.2 или документите са представени извън определения срок.
 Етап 2 – Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани във възходящ ред.
8. Обявяване на процедурата:
 На официалния сайт на УМБАЛ Александровска „ЕАД”;
 На информационно табло , на входа на Административна сграда на адрес гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №1.
9. Информация за протичане на процедурата:
 Протоколът от работата на комисията, определена съгласно чл.4, ал. 1 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор да се публикува на интернет страницата на лечебното заведение;
 До допуснатите кандидати на посочен от тях електронен или пощенски адрес да се изпращат покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото за провеждането му.

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

Заявление за участие в процедурата