Начало Диагностика Клиника по образна диагностика Ценоразпис на услуги

Ценоразпис на услуги

IV.A Магнитно-резонансна томография нативно

90 МРТ на главен мозък /стандартно изследване / 350,00
91 МРТ на селарна област 350,00
92 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ 500,00
93 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ 500,00
93.1 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография плюс венография/ 600,00
94 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ 500,00
95 МРТ на органи и структури в шията 400,00
95.1 МРТ на гръден кош (медиастинум) 400,00
96 МРТ на абдомен 400,00
96.1 МРТ на абдомен и таз 600,00
97 МРТ на малък таз 350,00
97.1 Фетален МРТ 600,00
98 МРТ на лицеви кости, очни бублуси и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост 350,00
99 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти 350,00
101 МРТ на тазобедрена става или тазови кости или сакроилиачни стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или стъпало 350,00
101.1 МРТ на 2-те бедра или 2-те подбедрици 600,00
102 МРТ на прешлени един сегмент /отдел/ 350,00
103 МРТ на два сегмента/отдела на гръбначния стълб 500,00
104 МРТ на цял гръбначен стълб 750,00
104.1 МРТ на двете млечни жлези 600,00

IV.Б Магнитно-резонансна томография с контрастно усилване

105 МРТ на главен мозък /стандартно изследване / 550,00
106 МРТ на селарна област 550,00
106.1 МРТ на главен мозък стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст 700,00
107 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС 700,00
108 МРТ на органи и структури в шията 600,00
109 МРТ на абдомен 700,00
109.1 МРТ на абдомен плюс МРХПГ или плюс урография 800,00
110 МРТ на малък таз 700,00
111 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост 550,00
112 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти 550,00
113 МРТ на гръден кош 540,00
114 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилаични стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало 550,00
114.1 МРТ на двете бедра 800,00
114.2 Спинална ангиография или аортография или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг 800,00
115 МРТ на гръбначен стълб един отдел 550,00
116 МРТ на гръбначен стълб два отдела 850,00
117 МРТ на цял гръбначен стълб 950,00
117.1 МРТ на двете млечни жлези 750,00

IV.B Компютърна томография

118 КТ на главен мозък 200,00
119 КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 200,00
120 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция 250,00
121 КТ на една област (гръден кош или корем или малък таз или друга) 250,00
122 КТ на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) 350,00
122.1 КТ на три области 450,00
122.1 КТ на четири области 550,00
123 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или 200,00
124 КТ на гръбначен стълб – един сегмент 200,00
124.1 КТ на гръбначен стълб - два сегмента 300,00
125 КТ на целия гръбначен стълб 450,00
126 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол 250,00

IV.Г Компютърна томография с контрастно усилване

127 КТ с контрастно усилване на главен мозък 300,00
127.1 КТ на глава с триизмерна или друга реконструкция 400,00
128 КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 300,00
129 КТ цистернография 580,00
130 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем или малък таз) 380,00
131 КТ с контрастно усилване на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) 480,00
132 КТ на три области 580,00
133 КТ на четири области 680,00
134 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент 300,00
135 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб - два сегмента 500,00
136 КТ на целия гръбначен стълб 600,00
137 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или сакроилиачни стави) 300,00
138 КТ артрография 400,00

IV.Д Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване )

139 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове 450,00
140 КТ ангиопулмография 400,00
141 КТ коронарография 600,00
142 КТ торакална аортография 400,00
143 КТ абдоминална аортография и клонове 400,00
144 КТ ангиография на крайници 400,00

IV.Е Други компютър томографски изследвания ( със специална постобработка на образа )

145 КТ виртуална бронхоскопия 400,00
146 КТ виртуална колоноскопия 450,00
147 КТ ентероклиза 450,00
148 КТ на жлъчно-чернодробната система преди трансплантация 550,00
149 Документиране на образи на филм – за 1 бр. 15,00
150 Документиране на образи на допълнителен CD 5,00
151 Мамография /в 4 проекции/ 45,00
152 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ 50,00
153 Миелография, сакокаусография 170,00
154 Мозъчна артериография 450,00
155 Аортография на различни нива 420,00
156 Периферна ангиография - бъбречна, чернодробна, бронхиална, други 420,00
157 Флебография-периферна, пункционна 270,00
158 Флебография-катетеризационна кавография 420,00
159 Интервенционални съдови процедури – интраартериална химиотерапия, емболизации, ангиопластика, на периферни съдове други 490,00
160 Венозна урография 65,00
161 Ретроградна пиелография 65,00
162 Комбинирано изследване - рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия 45,00
163 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол 35,00
164 Иригография 60,00
165 Хранопровод, стомах и дуоденум 45,00
166 Стомах, иригогр. с фармакоповлияване и.в. 65,00
167 Рентгенография на бял дроб и сърце 40,00
168 Рентгенография на ребра 40,00
169 Рентгенография на синуси 25,00
170 Рентгенография на носни кости 25,00
171 Рентгенография на шийни прешлени 30,00
172 Рентгенография на шийни прешлени - в повече от една проекции 35,00
173 Рентгенография на торакални прешлени 30,00
174 Рентгенография на торакални прешлени - в повече от една проекции 35,00
175 Рентгенография на лумбални прешлени 30,00
176 Рентгенография на лумбални прешлени - в повече от една проекции 35,00
177 Рентгенография на сакроилиачни стави 35,00
178 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум 30,00
179 Рентгенография на лакътна става в повече от една проекции 35,00
180 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум 30,00
181 Рентгенография на раменна става - в повече от една проекции 35,00
182 Рентгенография на коленни стави 30,00
183 Рентгенография на коленни стави - в повече от една проекции 35,00
184 Рентгенография на глезенни стави 30,00
185 Рентгенография на глезенни стави - в повече от една проекции 35,00
186 Рентгенография на стъпало и пръсти 30,00
187 Рентгенография на стъпало и пръсти - в повече от една проекции 35,00
188 Рентгенография на китки 30,00
189 Рентгенография на китки - в повече от една проекции 35,00
190 Рентгенография на пръсти 30,00
191 Рентгенография на пръсти - в повече от една проекции 35,00
192 Рентгенография на череп, черепни центражи 35,00
193 Рентгенография на таз, тазобедрени стави 40,00
194 Рентгенография на бедрена кост 30,00
195 Рентгенография на бедрена кост - в повече от една проекции 35,00
196 Рентгенография на подбедрица 30,00
197 Рентгенография на подбедрица - в повече от една проекции 35,00
198 Обзорна рентгенография на корем БУМ 40,00
199 Изсл. на храносмилателна система - тънки черва д. пасаж 60,00
200 Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия 65,00
Контрастните вещества /препарати/ не са включени в цената на образните изследвания и се осигуряват предварително от пациентите за тяхна сметка и отговорност  

IV.Ж Цени за мониторни филми, допълнително предоставяни на пациента извън архивираните на CD образи:

201 за мониторен филм 35/43 15,00
202 за мониторен филм 20.3/25.4 10,00
203 допълнителен диск 5,00

IV.З Клинична дензитометрия

204 Остеометрия на прешлени или бедрена шийка или предмишница с апарат DXA на едно измервано място 45,00
205 Остеометрияна костната плътност на прешлени и бедрена шийка 60,00
206 Измерване на цяло тяло с DXA /костна, мускулна и мастна тъкан/ 80,00
207 Установяване на счупвания на прешлени с DXA 75,00