Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

15.10.2020
 УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ "Александровска" обявява конкурс 

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ

1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

№ Клинична специалност Брой места

1 Клинична хематология 1
2 Нервни болести 1
3 Пластично - възстановителна и естетична хирургия 1
4 Анестезиология и интензивно лечение 2

2. За специализация с финансиране на обучението по реда на чл.40, ал.1 и заплащане на субсидия по чл.42 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед РД-19-6/31.10.2019г. на Министъра на здравеопазването
№ Клинична специалност Брой
места

1 Съдебна медицина и деонтология 1

II. ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ

1. За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

№ Клинична специалност Брой
места

1 Анестезиология и интензивно грижи 8

III. Изисквания за заемане на длъжността
1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• образование: висше-магистър по медицина;
• членство в БЛС;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ
• образование: висше- бакалавър по специалността „Медицинска сестра”;
• членство в БАПЗГ;
• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
1.ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• заявление за участие в конкурса;
• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
• мотивационно писмо;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ
• заявление за участие в конкурса;
• копие от диплома за завършено висше образование – бакалавър по специалността „Медицинска сестра” и приложението към нея;
• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БАПЗГ;
• мотивационно писмо;
• автобиография;
• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

V. Ред за провеждане на конкурса:
1. ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест.
• Трети етап – Провеждане на събеседване.
2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
• Втори етап – Провеждане на събеседване
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
• средният успех от следването и от държавните изпити;
• оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
• резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
• другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

VI. Публикуване на обявата:
• На официалния сайт на УМБАЛ Александровска „ЕАД” – www.alexandrovska.com;
• Във вестник „Труд”;
• Да се уведоми Министерство на здравеопазването за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Лекар - специализант” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

VII. Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
• За кандидатстване за места, обявени по реда на чл.11, ал.1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
1.“Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването .
2. .“Конкурс за избор на Медицинска сестра – специализант по клинична специалност …………………………………………, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
• За кандидатстване за места, финансирани по реда на чл.40, ал. 1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: "Конкурс за избор на Лекар-специализант по клинична специалност ........, съгласно чл.40,ал.1 и чл. 42б от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант” и „Медицинска сестра - специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Телефони за допълнителна информация:
- 02/92 30 330 – Даниела Цекова – Главен юрисконсулт
- 02/92 30 639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел „УЧР и ТРЗ”
- 02/92 30 310 – Нина Христова - Ръководител сектор „УНД”