Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

18.06.2020
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ "Александровска" обявява конкурс за лекари-специализанти.

I. За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:
1. Урология - 1
2. Нефрология - 1

II. За специализация с финансиране на обучението по реда на чл.40, ал.1 и заплащане на субсидия по чл.42 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед РД-19-6/31.10.2019г. на Министъра на здравеопазването
1. Детска пневмология и фтизиатрия - 1
2. Детска психиатрия - 5
3. Клинична микробиология - 1
4. Нуклеарна медицина - 2
5. Обща и клинична патология - 2
6. Спешна медицина - 3
7. Съдебна медицина и деонтология - 6

III. Изисквания за заемане на длъжността ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ:
 образование: висше-магистър по медицина;
 членство в БЛС.
 лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява
професията;

IV. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
 заявление за участие в конкурса;
 копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
 копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;
 мотивационно писмо;
 автобиография;
 копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

V. Ред за провеждане на конкурса:
 Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.
 Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и
проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.
 Трети етап – събеседване с Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
VI. Подаване на документи за участие в конкурса:
 Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
 За кандидатстване за места, обявени по реда на чл.11, ал.1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност........, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За кандидатстване за места, финансирани по реда на чл.40, ал.1, документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалнност..., съгласно чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар-специализант” се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Телефони за допълнителна информация:

- 02/92 30 330 – Даниела Цекова – Главен юрисконсулт
- 02/92 30 639 – Гергана Петрова-Цацева – Началник отдел „УЧР и ТРЗ”
- 02/92 30 310 – Нина Христова - Ръководител сектор „УНД”